Thứ Năm, 18/10/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KÊ KHAI, CÔNG KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: BTH
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 01/12/2017
Thuộc loại: Biểu mẫu
Lĩnh vực: Thanh tra
File đính kèm: Mẫu bieu bao cao ke khai tai san Hoi.doc Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
PHỤ LỤC IV BÁO CÁO MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
Mã số: PL IV Biểu mẫu Ban hành: 31/10/2013 Tải về
V/v tổng hợp báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập năm 2017
Mã số: 1205/SNV-TTr Công văn Ban hành: 01/12/2017 Tải về
PHỤ LỤC II MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
Mã số: PLIII Biểu mẫu Ban hành: 31/10/2013 Tải về
PHỤ LỤC II MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
Mã số: PLII Biểu mẫu Ban hành: 31/10/2013 Tải về
TT 08/TT-TTCP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP ngày 31/10/2013
Mã số: 08/TT-TTCP Thông tư Ban hành: 31/10/2013 Tải về
V/v Kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Mã số: 1196/SNV-VP Công văn Ban hành: 29/11/2017 Tải về
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017
Mã số: 1179/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 23/11/2017 Tải về
Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018
Mã số: 1110/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua năm 2017
Mã số: 1116/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Văn bản sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban tổ chức Tỉnh ủy
Mã số: 717-CV/BTCTU Công văn Ban hành: 25/10/2017 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 02/11/2017 Tải về
Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: 1109/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 02/11/2017 Tải về
Kế hoạch điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc qia năm 2017
Mã số: 1094/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 31/10/2017 Tải về
Biểu mẫu đi kèm Công văn 1082/SNV-TCBCTCPCP ngày 26/10/2017 vv báo cáo số liệu theo NĐ 46/2015 và NĐ 26/2015
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 26/10/2017 Tải về
Báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP và nghị định 26/NĐ-CP về tinh giảm biên chế
Mã số: 1082/SNV-TCBCTCPCP Công văn Ban hành: 26/10/2017 Tải về
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ , chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam
Mã số: Nghị định Ban hành: 06/10/2017 Tải về
Công văn số 559/UBND-VP8 ngày 13/10/2017 v/v triền khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam
Mã số: Công văn Ban hành: 13/10/2017 Tải về
Công văn số 5470/BNV-TCBC v/v triển khai Kết luận số 17-KL/BCT về tinh giản biên chế đi kèm CV 1055/SNV-TCBC&TCPCP
Mã số: 5470/BNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/10/2017 Tải về
Biểu mẫu đi kèm Kế hoạch số 1015/KH-SNV ngày 5/10/2017 vv kiểm tra công tác quản lý TCBM, Biên chế viên chức ngành GD ĐT 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 09/10/2017 Tải về
Đề cương đi kèm Kế hoạch số 1015/KH-SNV ngày 5/10/2017 vv kiểm tra công tác quản lý TCBM, Biên chế viên chức ngành GD ĐT 2017
Mã số: Đề cương Ban hành: 09/10/2017 Tải về