Thứ Tư, 19/12/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Biểu đăng kí đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 26/01/2018
Thuộc loại: Biểu mẫu
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: Mẫu số 3.doc Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 150/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 26/01/2018 Tải về
QĐ của UBND tỉnh về trợ cấp một lần đối với CAX theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
Mã số: Quyết định Ban hành: 22/01/2018 Tải về
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: Luật Ban hành: 18/11/2016 Tải về
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: 162/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 30/12/2017 Tải về
Giấy mời tổng kết công tác Nội vụ Năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Mã số: 31/GM-SNV Công văn Ban hành: 15/01/2018 Tải về
Bản tin cải cách hành chính
Mã số: BantinCCHCso02.2018 Thông báo Ban hành: 12/01/2018 Tải về
Biểu kèm theo Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 22/12/2017 Tải về
Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: 1301/SNV-TCBC Hướng dẫn Ban hành: 21/12/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 1289/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức trong thực hiện Quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Mã số: 1269/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ 2017
Mã số: 1251/SNV-VP Công văn Ban hành: 14/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 3 kèm theo công văn số 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM3/1269-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 2 kèm theo công văn số 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM2/!1268-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 1 kềm theo công văn 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo về kết quả ĐTBD cán bộ công chức viên chức 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM1/1269-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 117/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 08/12/2017 Tải về
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 255/BC-UBND Báo cáo Ban hành: 08/12/2017 Tải về
Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 04/12/2017 Tải về
Mẫu phiếu đánh giá công chức năm 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 04/12/2017 Tải về
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: DS Đề cương Ban hành: 01/12/2017 Tải về
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KÊ KHAI, CÔNG KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: BTH Biểu mẫu Ban hành: 01/12/2017 Tải về