Thứ Hai, 23/7/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

Trích yếu: Biểu Phụ lục kèm theo Công văn số 827/SNV-TCBC ngày 10/8/2017 v/v đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 11/08/2017
Thuộc loại: Biểu mẫu
Lĩnh vực: Biên chế - Tiền lương
File đính kèm: Phu luc kem theo báo cáo.hung.xls Tải về

Văn bản - tài liệu khác

  Trích yếu
Công văn số 396/UBND-VP8 ngày 8/8/2017 và Công văn 4078/BNV-TL kèm theo CV 827/SNV-TCBC
Mã số: Công văn Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Công văn số 827/SNV-TCBC ngày 10/8/2017 v/v đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số: 827/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Mã số: 91/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 31/07/2017 Tải về
Thông báo khen thưởng ngành giáo dục đào tạo
Mã số: Thông báo Ban hành: 04/08/2017 Tải về
Quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 10/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 27 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 27 2017 Thông báo Ban hành: 20/07/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 26 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 26 2017 Thông báo Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Giấy mời dự hội nghị Tập huấn " Thực hiện việc mô tả vị trí việc làm và xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 24/GM-SNV Công văn Ban hành: 20/07/2017 Tải về
Phụ lục 3 Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 6 Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 5 đi kèm Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 705/SNV-TCBCTL Công văn Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Mã số: 1547/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/07/2017 Tải về
Ban tin CCHC số 25 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 25 2017 Thông báo Ban hành: 06/07/2017 Tải về
Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 850/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/04/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 24 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 24 2017 Thông báo Ban hành: 29/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 23 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 23 2017 Thông báo Ban hành: 22/06/2017 Tải về
V/v phối hợp xây dựng báo cáo thanh tra chính phủ
Mã số: 659/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 30/06/2017 Tải về
Biểu mẫu tổng hợp kèm theo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 21/06/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 22 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 22 2017 Thông báo Ban hành: 15/06/2017 Tải về