Tiền lương
Giáo viên tiểu học mới ra trường lương la bao nhiêu?
nguyễn thị thủy. Gửi ngày : 16/07/2010.
Hỏi :
giáo viên tiểu học mới ra trường lương la bao nhiêu?Xin cảm ơn
Trả lời :

Nếu bạn trúng tuyển giáo viên tiểu học và có quyết định tuyển dụng của UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định, thì bạn được thực hiện chế độ thử việc, hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào ngạch viên chức  thì bạn được hưởng chế độ như sau:

1. Thử việc theo quy định từ điều 19 đến điều 21, mục 4 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước:

- Về tiền lương thử việc:

+ Nếu bạn có trình độ trung cấp thì bạn được hưởng 85% của bậc 1, hệ số 1,86 của ngạch Giáo viên tiểu học, mã ngạch 15.114.

+ Nếu bạn có trình độ cao đẳng thì bạn được hưởng 85% của bậc 1, hệ số 2,10 của ngạch Giáo viên tiểu học chính, mã ngạch 15a.204.

+ Nếu bạn có trình độ đại học thì bạn được hưởng 85% của bậc 1, hệ số 2,34 của ngạch Giáo viên tiểu học cao cấp, mã ngạch 15a.203.

- Về thời gian thử việc:

+ Viên chức có trình độ đại học trở lên thời gian thử việc là 12 tháng.

+ Viên chức có trình độ cao đẳng thời gian thử việc là 9 tháng.

+ Viên chức có trình độ trung học thời gian thử việc là 6 tháng.

2. Bổ nhiệm vào ngạch: Khi kết thúc thời gian thử việc nếu bạn hoàn thành thử việc theo quy định tại điều 22, 23, mục 4 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì bạn được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch và được hưởng 100% lương của ngạch, bậc theo trình độ đào tạo của bạn.

Bởi Nguyễn Duy Hưng. Phó Trưởng phòng TC BC TL
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *