Tiền lương
Nâng lương trước thời hạn
Trần Văn Hinh. Trường THCS Nam Giang. Gửi ngày : 28/04/2010.
Hỏi :
TÔI CÓ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN TRONG 2 BẬC LƯƠNG LIÊN TIẾP CÁCH NHAU 3 NĂM HAY KHÔNG ?MÀ Ở LƯỢT SAU THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CAO HƠN LẦN TRƯỚC .
Trả lời :
Căn cứ Trường hợp của bạn không nói rõ bạn đang được xếp lương ở mã ngạch nào, bậc mấy và hệ số bao nhiêu, do vậy chúng tôi không thể trả lời cụ thể được.
Bạn có thể tham khảo một số quy định để được xét nâng bậc lương trước thời hạn, dựa trên quy định đó áp dụng vào trường hợp của bạn để xác định xem có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không.
Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 7 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là CB, CC, VC và LLVT) thì "cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp ở bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng một bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị:".
Theo quy định tại Phần III, khoản 1.1, 1.2 và 1.3 Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, thì:
Tại khoản 1.1 quy định: "CB, CC, VC lập thành tích xuất sắc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng một bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm 1.1, mục II Thông tư này".
Tại khoản 1.2. quy định: "Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà CB, CC, VC đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương".
Và tại khoản 1.3 quy định: "Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của CB, CC, VC do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý CB, CC, VC trao đổi với cấp uỷ và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định. Căn cứ vào quy định này, những CB, CC, VC thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị".
Bởi Nguyễn Duy Hưng. Phó Trưởng phòng TC BC TL
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *