Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010
8:55' 1/12/2008
Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 62/QĐ-TU về việc thành lập và chỉ định Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định (giai đoạn 2006 - 2010) xác định rõ: Ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh uỷ xây dựng nội dung nghị quyết và chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (giai đoạn 2006 - 2010) có hiệu quả. Ngày 01 tháng 12 năm 2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 04/NQ-TU về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay đạt những kết quả chủ yếu sau:

I. Công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện:
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện, cụ thể là:
- Kế hoạch số 69/2007/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 với các nội dung:
+ Cải cách thể chế.
+ Cải cách tổ chức bộ máy.
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức.
+ Cải cách tài chính công.
+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
- Kế hoạch số 252/2007/KH-UBND ngày 01/10/2007 triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá X.
- Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 25/4/2007 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện đề án “đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.
- Các cấp uỷ Đảng các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đặc điểm, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của ngành mình, cấp mình. Nhìn chung các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã có kế hoạch cải cách hành chính và đã triển khai thực hiện.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 2006 đến nay:
Từ năm 2006 đến nay, công tác cải cách hành chính ở tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung về công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-TU của Tỉnh uỷ, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và đã đạt được những kết quả:
1. Cải cách thể chế:
- Đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phát triển kinh tế của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp, thuỷ sản, thương mại, du lịch,…
- UBND tỉnh, các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành đã thực hiện nghiêm chỉnh Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành. Các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các chính sách, pháp luật của nhà nước đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện để công tác thực thi pháp luật ở địa phương đảm bảo nguyên tắc phát huy hiệu lực, hiệu quả.
- Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 01/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đồng thời triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cụ thể như sau:
+ Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước do địa phương ban hành có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp.
+ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố rà soát, bãi bỏ mẫu đơn, tờ khai hành chính không còn phù hợp với quy định của Bộ, ngành trung ương hoặc không đúng thẩm quyền ban hành và công khai hoá mẫu đơn, tờ khai hành chính trong các hồ sơ hành chính.
- Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Ngày 16/10/2006 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về một số giải pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và UBND tỉnh đã có Thông báo số 148/TB-UBND về địa chỉ tiếp nhận ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Nhìn chung các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không có tồn đọng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa; thực hiện cơ chế  một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh xây dựng đề án thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” và trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh gồm 3 thủ tục là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện từ tháng 8/2007.
+ Đến nay trên toàn tỉnh có 10/10 huyện, thành phố (bằng 100%), 229/229 xã, phường, thị trấn (bằng 100%) và 15/17 sở, ban, ngành (bằng 88,2%) thực hiện cơ chế một cửa.
+ Quý I năm 2008, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại 10 huyện, thành phố và đã tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở cho việc chỉ đạo việc thực hiện cơ chế “một cửa” nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
- Năm 2008, đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã là 230 người nên đã giúp cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả nắm vững các kỹ năng nghiệp vụ hành chính.
- Đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp của tỉnh triển khai thường trực ngày thứ 7 để giải quyết công việc thuộc 14 lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Các sở, ban, ngành đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ chồng chéo, bỏ sót giữa các ngành với ngành, giữa ngành và cấp; đồng thời tách các hoạt động sự nghiệp ra khỏi các cơ quan hành chính nhà nước.
- Thực hiện thí điểm phân cấp các trạm Bảo vệ thực vật, trạm Thú y và Đội quản lý đê điều về UBND huyện quản lý ở 3 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Ý Yên từ 01/01/2007 và bước đầu có hiệu quả, rõ nhất là công tác quản lý đê điều. Năm 2007 đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về định canh, định cư, kinh tế mới trên địa bàn huyện từ Chi cục Phát triển nông thôn về UBND các huyện, thành phố quản lý.
- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy công chức, viên chức, lao động tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và bước đầu thực hiện có kết quả.
- Sắp xếp, kiện toàn về tổ chức bộ máy của một số Chi cục thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Đổi tên Chi cục vùng kinh tế mới thành Chi cục phát triển nông thôn, đổi tên Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều thành Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục kiểm lâm.
- Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực trung ương và UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã Ban hành các quyết định sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện, như sau:
+ Sắp xếp lại 11 sở, ban, ngành thành 5 sở, ban, ngành; sau khi tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh gồm 17 sở, ban, ngành với 121 phòng, ban, 11 chi cục và 43 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (giảm 15 phòng, ban thuộc sở).  
+ Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố từ 124 phòng, ban còn 120 phòng, ban (giảm 4 phòng, ban).
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện sau khi được sắp xếp tổ chức lại đã đi vào hoạt động theo tổ chức mới từ 01/4/2008.
- Thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 9/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã quyết định Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế nên đã tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh.
- Thường trực HĐND tỉnh đã có Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Rà soát sắp xếp lại các tổ chức sự nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, như: Đổi tên trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; đổi tên trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; chuyển phòng Công chứng số 1 thành đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; chuyển giao một số nhiệm vụ thuộc Trung tâm Dịch vụ tài sản và bất động sản thuộc Sở Tài chính và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường về Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp,…
- Thành lập mới các đơn vị sự nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ như 6 trường phổ thông trung học, trường Trung cấp Y tế, trường Trung cấp phát thanh truyền hình tỉnh, nâng cấp trường Trung cấp Thuỷ lợi và Phát triển nông thôn thành Trường Cao đẳng nghề và 2 trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tại huyện Xuân Trường và thành phố Nam Định,…
- Thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1225/2007/QĐ-TTg ngày 13/9/2007 tỉnh đã chuyển Công ty cấp nước Nam Định, Công ty Môi trường Nam Định và Công ty Công trình đô thị thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Nhìn chung, tổ chức bộ máy thuộc tỉnh được sắp xếp gọn hơn về đầu mối phù hợp với các quy định của Trung ương; đồng thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
- Tiến hành điều tra phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
- Từng bước thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng cơ cấu công chức của các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ được giao để làm cơ sở cho việc bố trí sử dụng, thi tuyển cán bộ, công chức.
+ Năm 2007, tỉnh đã tổ chức 2 kỳ thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức, gồm: thi tuyển viên chức ngành Y tế là 431 chỉ tiêu, công chức là 319 chỉ tiêu và xét tuyển viên chức cho ngành giáo dục đào tạo là 684 chỉ tiêu phục vụ kịp thời cho năm học 2007 – 2008 và tháng 7/2008 tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp là 374 chỉ tiêu kế toán, nhân viên văn thư, giáo viên trung học chuyên nghiệp, giáo viên dạy nghề,…
+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và chỉ đạo UBND huyện Hải Hậu tổ chức thí điểm thi tuyển cán bộ, công chức xã, thị trấn và đã tuyển được 17 công chức.
- Thực hiện Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI; UBND tỉnh đã có Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc giao 100 chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng cán bộ có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và đã có 8 huyện đăng ký là 82 chỉ tiêu để xét tuyển công chức xã tốt nghiệp đại học. Hiện đã tuyển dụng được 4 công chức và có 26 người đăng ký tuyển dụng, trong đó thành phố Nam Định là 22 người.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh đã tiến hành đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được những kết quả:
- Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học: Tiến sỹ là 6, Thạc sỹ là 22, Cao học là 62, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, II là 44, Dược sỹ chuyên khoa cấp I, II là 3 và Bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp là 12.
- Mở các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Lao động xã hội gồm 168 học viên; trung cấp Luật gồm 161 học viên; trung cấp Văn hoá gồm 65 học viên và trung cấp Địa chính cho 73 học viên; 03 lớp đào tạo tiền công vụ về kiến thức quản lý nhà nước cho 230 học viên là công chức, viên chức mới được tuyển dụng.
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về: văn thư lưu trữ cho 300 cán bộ, công chức, viên chức; nghiệp vụ chuyên ngành về tư pháp cho 550 cán bộ tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn; nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức cho 110 học viên; chuyên ngành văn hoá là 300 học viên; chuyên ngành thống kê là 250 học viên và tôn giáo là 300 người.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về cải cách hành chính cho 150 cán bộ thuộc Công đoàn viên chức của tỉnh; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho Trưởng thôn (xóm) cho 2.500 học viên; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 365 học viên là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 229 học viên là Phó Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn và 435 học viên là Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức quản lý về y tế cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của sở Y tế.
Để từng bước nâng cao, đổi mới về chất đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh đã triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm 2008 toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 104 người (trong đó các cơ quan hành chính sự nghiệp là 89 người, các cơ quan Đảng, Đoàn thể là 15 người).
4. Cải cách tài chính công:
UBND tỉnh đã xây dựng mức khoán kinh phí để làm cơ sở cho việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2007 và 2008 tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đều đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
Tỉnh đã triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 460 đơn vị sự nghiệp có thu (chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở).
5.     Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2000:
Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1178/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 về việc phê duyệt đế án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có 2 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 là Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở Khoa học và Công nghệ và sở Khoa học và Công nghệ. UBND thành phố Nam Định đang hoàn thiện để đánh giá cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Năm 2008 có 16 đơn vị đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000 là các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế , Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và UBND các huyện: Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Nam Trực, Giao thuỷ, Trực Ninh và Hải Hậu.
UBND đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình thực hiện Đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định”, Ban chỉ đạo đã quyết định cử 6 thành viên giúp việc thuộc các cơ quan Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và đã tham gia các khoá đào tạo tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức.
Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã có đề án và thử nghiệm trang tin điện tử trên mạng Internet phục vụ công tác của ngành, đặc biệt là chú trọng các nội dung về cải cách hành chính, là cầu nối thông tin giữa cơ quan hành chính và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân, kết quả trang tin đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, số lượt truy cập ngày càng nhiều.
Nghị quyết số 04/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 đã tạo ra sự chuỷen biến trong nhận thức cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính đối với cấp uỷ Đảng, các ngành, các cấp. Trong hơn 2 năm qua, các cấp uỷ Đảng các ngành, các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả rất cơ bản, đó là: Thủ tục hành chính đã được rà soát để loại bỏ các thủ tục hành chính còn chồng chéo. Cơ chế “một cửa” đã được triển khai thực hiện có kết quả được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ; bộ máy qua nhiều lần sắp xếp đã gọn hơn về đầu mối các cơ quan nhà nước đã chuyển trọng tâm sang thực hiện chức năng quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về cơ bản đã được nâng lên; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã được triển khai thực hiện; hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, bước đầu được triển khai thực hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước.
III. Một số tồn tại và nguyên nhân:
1. Tồn tại:
- Một số sở, ngành, huyện, thành phố triển khai công tác cải cách hành chính còn chậm.
- Việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính còn chưa mạnh, chưa liên tục, nhất là việc rà soát các thủ tục hành chính để xây dựng đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ chế “một cửa” ở các sở, ban, ngành thực hiện còn chậm, đến nay còn 2 đơn vị chưa thực hiện theo cơ chế một cửa đó là Thanh tra tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông; ở một số nơi tuy đã thực hiện cơ chế một cửa còn mang tính hình thức, hiệu quả của cơ chế “một cửa” chưa cao và thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân; một bộ phận cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả chưa thành thạo về kỹ năng hành chính.
- Tổ chức bộ máy bên trong của các sở, ban, ngành còn cồng kềnh, nhiều sở, ban, ngành số lượng phòng, ban còn quá lớn nhưng chưa được tổ chức lại.
- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn còn hạn chế. Một bộ phận không nhỏ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Nhiều cơ quan, đơn vị vẫn trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu, thừa những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu những cán bộ chuyên môn giỏi; một bộ phận công chức xã vẫn chưa đạt trình độ đào tạo về chuyên môn theo quy định
- Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP còn chậm.
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh còn chậm, đến nay toàn tỉnh mới có 2 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 và UBND thành phố Nam Định đang triển khai thực hiện.
- Việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính trong các đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao; một số đơn vị chưa xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện cơ chế tự chủ; phần lớn các đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhưng vẫn chưa tiết kiệm được để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại là:
- Một số ngành, địa phương chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức công tác cải cách hành chính nói chung cũng như tinh thần của Nghị quyết số 04/NQ-TU về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính của thủ trưởng và người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa khẩn trương và chưa đồng bộ.
- Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện chưa thường xuyên và chưa kịp thời; chế độ báo cáo chưa đầy đủ, chưa thường xuyên.
- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa được chú trọng đúng mức nên chưa động viên được mọi người tích cực tham gia vào thực hiện công tác cải cách hành chính ở ngành mình, cấp mình.
IV. Một số công tác trọng tâm trong công tác cải cách hành chính từ nay đến 2010:
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khoá XVI và Nghị quyết Trung ương 5 khoá X, trong đó tập trung vào thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính:
- Tiếp tục triển khai thực hiện đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 01/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tiến hành thành lập Tổ công tác chuyên trách theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện đề án đơn giản thủ tục hành chính ở tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với các sở còn lại và cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đất đai và từng bước nâng cao hiệu quả cửa cơ chế “một cửa”; thực hiện thí điểm cơ chế một cửa hiện đại ở cấp huyện.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
2. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy về mọi mặt từ chức năng, nhiệm vụ đến cơ cấu tổ chức với các nội dung chủ yếu sau:
- Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành theo các quy định của Trung ương nhằm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, hiệu lực.
- Tiếp tục sắp xếp lại các phòng, ban của Chi cục thuộc Sở.
- Quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
- Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá nghệ thuật, thể thao.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về số lượng và chất lượng:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 6/8/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007 đến năm 2015 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện phân cấp tuyển dụng cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Tập trung xây dựng cơ cấu công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng và thực hiện quyền tự chủ.
- Tổ chức thi tuyển và đổi mới phương pháp thi tuyển để tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn điều kiện bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong đó chú trọng công tác sau đại học.
- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4. Tiếp tục rà soát phân loại các đơn vị sự nghiệp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2010 tất cả các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2010 trong hoạt động quản lý.
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :