Chương trình hành động của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thực hiện thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay
16:6' 29/8/2008
Nhằm tăng cường và phát huy trách nhiệm của cấp uỷ Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong ngành nội vụ đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; Khắc phục hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để có hành vi gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước. Sở Nội vụ xây dựng Chương trình hành động nhằm thực hiện thông báo số 130-TB/TW để Trưởng các phòng, ban chuyên môn của sở, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố phân công trách nhiệm, cụ thể hoá nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
1. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành, của từng đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ngay tại nơi vụ việc phát sinh.
Phòng tiếp công dân của Sở nội vụ thường trực tiếp công dân thường xuyên, ghi chép đầy đủ theo quy định. Lãnh đạo Sở tiếp công dân vào thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các văn bản tại đơn vị mình về Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, thực hiện dân chủ công khai theo quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề về công tác tài chính, tuyển dụng, quản lý cán bộ công chức...   
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý cũng như trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
  -    Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm tập trung vào những vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
  -    Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chương trình đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt, thực hiện các quy định của Luật Thanh tra; Luật KNTC, giải quyết kịp thời các đơn tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
  -   Tham mưu, tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với người KNTC; công bố công khai các kết luận thanh tra theo qui định của pháp luật; kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật.
               -  Cấp uỷ, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao vai trò của Ban thanh tra nhân dân.
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :