Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành Nội vụ năm 2009
9:48' 5/2/2009
Năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ là tham mưu cho UBND tỉnh tập trung tăng cường phân cấp theo tinh thần Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003), đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Để thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc phát hiện và đề xuất những biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành nội vụ tỉnh Nam Định cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

I- Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra năm 2009
1- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:
1.1- Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
1.2- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng;
1.3- Chế độ trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
1.4- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng;
1.5- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo.
1.6- Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Văn thư - lưu trữ.
1.7- Khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ.
2- Thanh tra, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
3- Thanh tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ.
II- Tổ chức thực hiện
1- Công tác thanh tra
Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc thanh tra:
1.1- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ của Sở Tài nguyên và môi trường; UBND huyện Ý Yên, UBND huyện Nam Trực.
1.2- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.
1.3- Thanh tra theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra công vụ theo quyết định của UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.
2- Công tác kiểm tra
Các phòng, ban chuyên môn chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực do mình phụ trách, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
2.1- Ban Thi đua khen thưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về lĩnh vực thi đua khen thưởng đối với một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.2- Ban Tôn giáo xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về lĩnh vực tôn giáo của UBND các huyện, thành phố và một số xã phường thị trấn;
2.3- Phòng Cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ở một số sở, ban, ngành; huyện, thành phố;
2.4- Phòng Tổ chức - Biên chế - Tiền lương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc xét tuyển, ký hợp đồng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non; kiểm tra việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước niên hạn đối với viên chức.
2.5- Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau đào tạo ở một số ngành và địa phương.
2.6- Phòng Văn thư - lưu trữ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.
Phòng Tổ chức - Cán bộ (Văn phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính) các sở, ban, ngành và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố Nam Định căn cứ vào nội dung kế hoạch này tham mưu cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ của ngành mình, địa phương mình và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) trước ngày 10/12/2009.
Thanh tra sở có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ./.
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :