Hướng dẫn xét, duyệt, đề nghị khen thưởng
16:39' 29/6/2012

Ngày 23/4/2012, Sở Nội vụ đã có hướng dẫn số 396/SNV-TĐKT “V/v hướng dẫn khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2011-2012”. Trong quá trình triển khai, các đơn vị ở cơ sở khi bình xét đề nghị khen thưởng còn một số vướng mắc, có đơn vị chưa thống nhất được cách bình xét. Để đảm bảo việc xét khen thưởng theo đúng các quy định hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị:1. Các đơn vị khi tiến hành bình xét khen thưởng thành tích trong công tác cho các tập thể và cá nhân đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và Bằng khen, trong báo cáo thành tích phải đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn mà Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định 42/NĐ-CP, Nghị định 39/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV đã đề ra.

Ví dụ 1:

* Đối với đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tập thể.

 Đơn vị A đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tập thể (Theo điều 71 của Luật TĐKT, điều 49 của Nghị định 42 CP) phải đảm bảo đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã đạt được Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” liên tục 03 năm trở lên tính từ thời điểm đề nghị khen thưởng trở về trước.

- Lập được thành tích đột xuất.

* Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Cá nhân.

Ông Nguyễn Văn A đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Theo điều 71 của Luật TĐKT, điều 49 của Nghị định 42 CP) phải đảm bảo đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã đạt được Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở” liên tục 05 năm trở lên tính từ thời điểm đề nghị khen thưởng trở về trước.

- Lập được thành tích đột xuất.

Ví dụ 2:

* Đối với đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương cho Tập thể.

Đơn vị A đề nghị Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Tập thể (Theo điều 44 của Luật TĐKT, điều 30 của Nghị định 42 CP) phải đảm bảo  đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và có 01 lần được tặng Cờ Thi đua của Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khung thời gian 05 năm tính từ thời điểm đề nghị khen thưởng trở về trước.

- Lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

* Đối với đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương cho Cá nhân.

Ông Nguyễn Văn A đề nghị Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (Theo điều 44 của Luật TĐKT, điều 30 của Nghị định 42 CP) phải đảm bảo 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 07 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở” và có 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khung thời gian 07 năm tính từ thời điểm đề nghị khen thưởng trở về trước.

- Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc sáng kiến giải pháp hữu ích được Hội đồng Khoa học cấp Bộ, Tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

- Lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

* Chú ý: Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì sau 02 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mới đề nghị xét tặng Huân chương của Chủ tịch Nước.

2. Việc thống kê các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (theo mẫu báo cáo thành tích số 01, 02 của phụ lục ban hành kem theo Nghị định 39/NĐ- CP, các mẫu trên Sở Nội vụ đã gửi tới các đơn vị theo Công văn số 494/SNV ngày 17/5/2012). Trong báo cáo thống kê thành tích yêu cầu phải ghi rõ Số Quyết định khen thưởng, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng. Trong đó đối với Tập thể và cá nhân đề nghị Huân chương của Chủ tịch Nước, tập thể đó phải đảm bảo điều kiện 05 liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, cá nhân phải đảm bảo 07 năm liên tụcđạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” ; Tập thể và cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tập thể đó phải đảm bảo điều kiện 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, cá nhân phải đảm bảo 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; Cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn quốc” phải đảm bảo điều kiện 02 lần liên tiếp đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và 06 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”  tính từ năm đề nghị khen thưởng trở về trước.

3. Đối với các tập thể và cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về Danh hiệu Thi đua và hình thức khen thưởng Huân chương của Chủ tịch Nước, Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khung thời gian đề nghị (khen thường xuyên), nhưng những tập thể và cá nhân đó lập được những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn ngành thì có thể đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xem xét (Chủ yếu là đề nghị khen thưởng ở mức Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). 

4. Đề nghị các đơn vị khi gửi hồ sơ khen thưởng (bản có dấu) gửi kèm File của toàn bộ hồ sơ về địa chỉ thư điện tử: thiduanamdinh@yahoo.com.vn

* Chú ý: - File hồ sơ các đơn vị định dạng theo Unicode với  Font chữ là Times New Roman.

                      - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ “V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”./.

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Từ khoá :  Tùy chọn : Tìm theo :
Chuyên mục : Đăng ngày : Đến ngày :
    
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :