Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ có Văn bản số 56/SNV-TCBCTL ngày 11/01/2012 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2012. Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2012-2013 cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, Trung học cơ sở và Tiểu học trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo việc thực hiện kế hoạch biên chế năm học 2011-2012 và xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2012-2013 như sau:
Trang123
GỬI MAIL CHO BẠN BÈ
Xin hãy nhập đầy đủ những thông tin ở form sau.
Người gửi :
Email người gửi :
Người nhận :
Email người nhận :
Nội dung :