TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Mẫu danh sách thống kê những người là công chức hiện có tại cơ quan Biểu mẫu 02/04/2014  
xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 338/SNV-CBCC Công văn 02/04/2014  
Mẫu báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên Biểu mẫu 01/04/2014  
báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 333/SNV-CBCC Công văn 01/04/2014  
Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. 185/HD- SNV Hướng dẫn 26/02/2014  
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 101/QĐ-BNV Quyết định 11/02/2014  
Mẫu đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014 Biểu mẫu 20/02/2014  
Đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014 143/SNV-TCBCTL Công văn 17/02/2014  
Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 Báo cáo 09/01/2014  
Thông báo tuyển viên chức ngành y tế ngạch bác sỹ năm 2014 13/TB-SYT Thông báo 07/01/2014  
Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 2591/QĐ-UBND Quyết định 30/12/2013  
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 1714/KH-SNV Kế hoạch 31/12/2013  
Biểu mẫu báo cáo kỷ luật công chức viên chức năm 2013 Biểu mẫu 03/01/2014  
Báo cáo kỷ luật công chức, viên chức năm 2013 13 /SNV-CBCC Công văn 03/01/2014  
Hướng dẫn Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, theo nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn 1583/HD-SNV Hướng dẫn 29/11/2013  
Hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 1631/HD-SNV Hướng dẫn 12/12/2013  
Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014 76/KH-UBND Kế hoạch 16/12/2013  
Báo cáo công tác CCHC và cải cách chế độ công vụ công chức năm 2013 187/BC-UBND Báo cáo 06/12/2013  
Biểu mẫu Thống kê số lượng, chất lượng công chức cấp xã Biểu mẫu 19/12/2013  
Mẫu nhận xét xếp loại công chức xã Biểu mẫu 19/12/2013