Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2015
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, các cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Tham dự trực tuyến tại: các bộ ngành có Lãnh đạo các bộ, ngành và 63 điểm cầu ở tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí là Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo các Sở, các ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc và lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng CCHC của Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và công bố Chỉ số CCHC năm 2015 của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn 2011 - 2015, các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với công tác CCHC, quan trọng nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đối với các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh, thuế, kho bạc, hải quan… Bộ Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP; phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thông qua Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020). Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm CCHC giai đoạn 2016 - 2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2011 – 2015, gắn kết công tác CCHC của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố Chỉ số CCHC năm 2015 của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Là năm thứ tư triển khai công tác xác định kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số CCHC tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: giá trị trung bình của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt 85,3%, cao nhất trong 4 năm triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, cao hơn so với năm 2014 là 8,31%. Các Bộ có giá trị tăng điểm cao nhất là Bộ Y tế (13.03), Bộ Khoa học và Công nghệ (11.21), Bộ Giáo dục và Đào tạo (11.08). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2015 cao nhất với giá trị 89,42%; tiếp theo là Bộ Tài chính đạt Chỉ số 89,21%; Bộ Giao thông Vận tải đạt Chỉ số 88,77%; Bộ Nội vụ đạt Chỉ số 86,99 % và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt Chỉ số 86,81%. Có 4 Bộ có Chỉ số CCHC năm 2015 dưới 83% gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông với giá trị 82,04%; Bộ Công Thương với giá trị 82,19%; Bộ Khoa học Công nghệ với giá trị 82,21 % và Bộ Giáo dục và Đào tạo với giá trị 82,27%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Par Index năm 2015 cao nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông  có  Par index năm 2015 thấp nhất là 7,38% (trong khi đó khoảng cách này ở năm 2014 là 10,83%).

Kết quả Par Index 2015 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 của các tỉnh, thành phố là 85,11%, cao hơn so với năm 2014 là 3,9%, cao hơn so với 2013 là 7,55% và 2012 là 9,03%. Kết quả Par Index năm 2015 cho thấy có gấp đôi số tỉnh (6 tỉnh) đạt Chỉ số CCHC trên 90%. Có 49 tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt, trên 80% và không có tỉnh nào có kết quả dưới 70%.

Kết quả Par Index 2015 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành 3 nhóm điểm: Nhóm A, đạt Chỉ số trên 90%, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu với Chỉ số CCHC đạt giá trị 93,31%; tiếp theo là Hải Phòng với giá trị 92,59%; Đồng Nai đạt giá trị 92,53%; Thừa Thiên – Huế  đạt  giá trị 91,14%; Cần Thơ đạt giá trị 90,52% và Quảng Ninh đạt giá trị 90,22%. Nhóm B, gồm 49 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 80-90%. Nhóm C, gồm có 8 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 70-80% .

Kết quả Par Index của cách tỉnh, thành phố trong 4 năm qua cho thấy: Giá trị trung bình Par Index  của 63 tỉnh, thành phố qua 4 năm là 79,99 %. Có 33/63 tỉnh, thành phố đạt kết quả trên mức trung bình của cả nước. Có 7 tỉnh, thành phố  có giá trị trung bình trên 85% gồm Đà Nẵng, (90%); Hải Phòng (88,59%); Hà Nội (87,05%); Cần Thơ (85,92%); Thành phố Hồ Chí Minh (85,42%); Phú Thọ (85,04%); Bình Dương (85,78%).

Tỉnh Nam Định đạt 83,29 điểm, xếp thứ 47/63, thuộc nhóm B gồm 49 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 80-90%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp, CCHC đã được triển khai trên diện rộng, ngày càng đi vào thực chất hơn, bám sát cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội về một nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính phục vụ. So với 10 năm trước đây, khi bước vào thực hiện Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020, diện mạo của nền hành chính nước ta từ điều kiện, phương tiện làm việc, tổ chức bộ máy, con người… đã có những thay đổi theo hướng tích cực và chính những thay đổi đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong triển khai CCHC thời gian qua cần khắc phục: Một số mục tiêu, kết quả chương trình cải cách giai đoạn 2011 - 2015 đề ra đã không đạt được; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính vẫn còn chồng chéo, trùng dẫm, thủ tục hành chính mặc dù đã được chú trọng cải cách, đơn giản hoá nhưng nhìn chung vẫn phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa được nâng lên, chưa đáp ứng yêu cầu…Đây là những vấn đề chúng ta phải nhận thức rõ để sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các tham luận tại điểm cầu Trung ương và các địa phương tập trung vào nội dung: Công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; chất lượng dịch vụ y tế công, giáo dục công; vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công; quản lý cán bộ, công chức; thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh,….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả CCHC đạt đươc trong 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Thủ tướng biểu dương một số cách làm mới như mô hình một cửa, một cửa liên thông hay Trung tâm hành chính công; đơn giản hóa TTHC; Bộ máy hành chính đỡ chồng chéo, áp dụng mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thể chế có nhiều đổi mới.  Môi trường đầu tư đã có tiến bộ một bước. Tin học hóa được áp dụng ở một số bộ, ngành và địa phương; một số ngành có tiến bộ rõ nét như ngành Thuế,  Hải quan; một số thủ tục điện năng, thủ tục đất đai, giấy phép đầu tư đã có nhiều chuyển biến. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt biểu dương mô hình Trung tâm hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh và cho rằng mô hình này đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giúp tinh giản biên chế. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương vừa qua đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng không tặng hoa, không chúc mừng thành viên Chính phủ khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Thủ tướng mong muốn mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng tạo thành ý thức lớn trong toàn xã hội để chống xa hoa, lãng phí, hình thức. Đó chính là cải cách tài chính công một cách thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, đó là: Bộ máy còn cồng kềnh, thể chế phức tạp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Tính công khai, minh bạch đối với yêu cầu của xã hội còn yếu và thiếu. Môi trường đầu tư còn yếu kém so với một số nước tiên tiến và ở khu vực ASEAN. Cán bộ, công chức, viên chức đông nhưng chưa mạnh, chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Nhiều trường hợp vẫn còn tình trạng xin – cho,  ức hiếp, nhũng nhiễu dân, nhất là một số cấp có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. 

Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành, mọi cấp, từng cơ quan, đơn vị cần phải đẩy mạnh CCHC để tránh tự thụt lùi và tự lạc hậu trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch, chương trình xây dựng các văn bản để triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, các Luật liên quan đến kinh doanh, đầu tư. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần có những hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới cách làm và đặc biệt xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải cách. Về con người, cán bộ phải giỏi nghiệp vụ, có đạo đức để phục vụ nhân dân. Việc thi tuyển chọn công chức là người có đức, có tài vào bộ máy hành chính rất quan trọng, đi liền với tinh giản biên chế một cách mạnh mẽ; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương. CCHC trong thời gian tới là nhiệm vụ rất nặng nề để phát triển và  xây dựng đất nước, Chính phủ cần quyết tâm xây dựng bộ máy chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ nhân dân”;  Để thành công phải về tư duy cần thay đổi, không thể cái gì dễ thì để cơ quan nhà nước còn khó thì đẩy cho người dân và doanh nghiệp, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để huy động mọi nguồn lực của đất nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ là ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật và kịp thời phản ứng chính sách. Lấy mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và người dân.

Thủ tướng chỉ đạo, cac bộ, ngành và UBND các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung cao nhất tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưỡng Chính phủ  và đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác CCHC, cụ thể:

Hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hạn chế  và tiến tới xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, loại bỏ sự can thiệp trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch hóa mọi TTHC. Tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và có cơ chế giám sát việc thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, tắc nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu và phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức một cách công tâm, công khai từ các khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm. Có chính sách phù hợp để thu hút, sử dụng người tài. Đi liền là thực thi nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương. 

Khẩn trương xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ. Quản lý công việc của cán bộ, công chức qua mạng, công khai việc làm được, chưa làm được giúp cho việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; đẩy mạnh việc tham gia phản biện, góp ý của người dân qua mạng; nghiên cứu kỹ tính pháp lý của chữ ký điện tử

Đổi mới tư duy từ người đứng đầu Chính phủ cho đến cán bộ, công chức cấp cơ sở, cần hành động  một cách quyết liệt, làm việc tận tụy, hết mình vì sự nghiệp chung, lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, không hứa hẹn rồi lãng quên, thực hiện một Chính phủ nghiêm minh, có kỷ cương, có kỷ luật, mọi kế hoạch, mọi chiến lược đề ra đều phải có lộ trình thời gian và người chịu trách nhiệm cụ thể. 

Thay đổi tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự phục vụ người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá mọi cơ chế, mọi chính sách được ban hành và thực hiện dựa trên sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền đều phải thể hiện vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ, hướng dẫn nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Cần đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả việc giảm thanh tra, kiểm tra, điều tra đột xuất, chỉ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra liên ngành một năm một lần một đối tượng, không thể làm tùy tiện, không phát sinh các tiêu cực, nhũng nhiễu, không hình sự hóa các vấn đề về kinh tế, việc gì xử lý được bằng dân sự thì xử lý, tuy nhiên những vi phạm pháp luật cần thiết phải xử lý: môi trường, tham ô, tham nhũng, trộm cắp thì phải xử lý hình sự. 

Làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cần thực hiện đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần gương mẫu nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, bớt hình thức, bớt xe cộ, bớt đón tiếp cấp trên một cách rầm rộ, bớt đi nước ngoài không hiệu quả.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu