Sở Y tế Nam Định triển khai kế hoạch và ký cam kết thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Theo đó, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, các tổ chức đoàn thể khác trong Bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo của Bệnh viện, Trung tâm theo quy định, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 100% công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện, trung tâm y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ y tế.

2. Có sơ đồ, bảng hiệu hệ thống chỉ dẫn các khoa, phòng, bộ phận dễ thấy, dễ hiểu, dễ thực hiện.

3. Có bộ phận chăm sóc “khách hàng”, có nơi phát số thứ tự tại khoa khám bệnh, khoa xét nghiệm, có đủ ghế ngồi cho người bệnh. (Đối với các bệnh viện)

4. Có nhân viên y tế hướng dẫn hoặc có Đội tình nguyện “tiếp sức người bệnh trong Bệnh viện” (Đối với các bệnh viện)

5. Các khoa, phòng, trung tâm có hòm thư góp ý và xử lý theo đúng quy định.

6. Có “đường dây nóng” hoạt động 24/24h, kịp thời xử lý các phản ánh của nhân dân theo quy định.

7. Có ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế.

8. 100% công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện, Trung tâm thực hiện trang phục y tế theo quy định.

9. 100% các khoa (phòng), Trạm y tế ký cam kết thực hiện các nội dung đổi mới với Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm.

10. 100% cán bộ y tế thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết với Trưởng khoa, với Giám đốc Bệnh viện./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu