Tập huấn Cải cách hành chính năm 2017

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Nam Định giai đoạn 2017- 2020, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/20107 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đối tượng tham dự hội nghị tập huấn là Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo phòng Nội vụ và chuyên viên chuyên trách cải cách hành chính của 10 huyện, thành phố Nam Định; Lãnh đạo Văn phòng (phòng Tổ chức cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính) và chuyên viên chuyên trách cải cách hành chính của sở, ban, ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/20107 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định, Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định và Hướng dẫn số 910/HD-SNV ngày 01/9/2017 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Qua hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm giúp Lãnh đạo, công chức chuyên trách cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cập nhật văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; nâng cao năng lực, kỹ năng tham mưu, phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính và thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học, điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính của tỉnh để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Nam Định và của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu