Tập huấn Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013
Tham dự hội nghị tập huấn về công tác cải cách hành chính năm 2013 là đội ngũ cán bộ, công chức Lãnh đạo UBND cấp huyện, các phòng, ban, công chức chuyên trách cải cách hành chính của của các ban, ngành, đoàn thể của Đảng, các ngành, các cấp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Học viên lớp tập huấn đã được nghe lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ (Phó Vụ trưởng vụ Cải cách hành chính) và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định truyền đạt những nội dung về: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, học viên được cập nhật những kiến thức cần thiết, đồng bộ và có hệ thống về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị thông qua việc xác định chỉ số cải cách hành chính. Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp học viên phát huy những kiến thức đã được trang bị để tham mưu cho Lãnh đạo các ngành, các cấp trong công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, đơn vị.                                      Nguyễn Duy Hưng - Phòng CCHC

Các tin khác