Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến của các đại biểu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích đánh giá và ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 91) về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, những năm tiếp theo; theo đó các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; kết quả Chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh đã có chiều hướng tốt lên (đạt 63,01 điểm xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố; tăng 1,58 điểm và 6 bậc so với năm 2017). Tuy nhiên, Chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh chỉ đạt 75,6 điểm, đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,9 điểm và giữ nguyên thứ bậc so với năm 2017. Như vậy, nhiệm vụ cải cách hành chính còn chậm, thu hút đầu tư chưa mạnh mẽ, chưa đạt yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn của người dân và doanh nghiệp. Nguyên nhân trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành chưa nắm rõ các nội dung, nhiệm vụ của cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chưa vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện; một số cán bộ, công chức, viên chức còn thực hiện chậm chễ, có khi gây phiền hà, nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp nhưng chưa được xử lý nghiêm...

Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019, đảm bảo tăng cả về điểm số và thứ hạng so với năm 2018; yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 I. Về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

1. Căn cứ kết quả năm 2018, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá, kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Riêng các đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 80% theo Thông báo số 83/TB-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh, thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác cải cách hành chính của đơn vị.

2. Thông qua hội nghị phân tích, đánh giá, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, nâng điểm số đối với những chỉ số thành phần có điểm số thấp và duy trì những chỉ số thành phần có điểm số tốt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo tháng, quý. Đăng ký Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị mình (đảm bảo cao hơn Chỉ số năm 2018 và đạt trên 80%) gửi về Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/8/2019.

3. Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính; trong đó hướng dẫn cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, cách thức đánh giá, chấm điểm các chỉ số thành phần của bộ Chỉ số cải cách hành chính; nghiên cứu, bổ sung thêm các chỉ số thành phần đảm bảo sát đúng, phù hợp với bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

4. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh trước ngày 01/8/2019.

5. Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tại Kế hoạch số 91. Đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình tổ chức phân tích, đánh giá, rà soát lại từng tiêu chí đánh giá của các chỉ tiêu thành phần được giao tại Kế hoạch 91/KHUBND; qua đó có kế hoạch, giải pháp khắc phục đối với các tiêu chí đánh giá chưa đạt. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo tháng, quý. Đăng ký mục tiêu thực hiện từng tiêu chí đánh giá thuộc các chỉ tiêu thành phần được giao của đơn vị mình trong năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước 01/8/2019.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, quy hoạch, thủ tục hành chính... trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu UBND tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

5. UBND các huyện, thành phố khuyến khích, vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của huyện, thành phố; tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố.

6. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ; Kế hoạch 91/KH-UBND của UBND tỉnh và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

8. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và về công tác kiểm tra công vụ. 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác