Tỉnh Nam Định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 về Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 v/v ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và các năm tiếp theo, công tác CCHC năm 2019 của tỉnh đã có sự chuyển biến và hoàn thành các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ v/v Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và tình hình thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC của tỉnh qua các năm, Sở Nội vụ đã xây dựng Bộ Chỉ số CCHC và đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp các sở, ban, ngành. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Đây là một căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong công tác cải cách hành chính của mình trên 7 lĩnh Quản lý nhà nước: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC, Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL, Cải cách TTHC, nâng cao chất lượng tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ CB,CC,VC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các cơ quan, đơn vị tổ chức việc tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ để xác định Chỉ số CCHC năm 2019

  Tải các văn bải tại đây: QD số 348 _ban_hanh_BCS_CCHC.pdf Bo_chi_so CCHC.pdfphu_luc_1 Sở, ban, ngành.pdfPhu_luc_2 Huyện.pdf

   


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu