Triển khai thực hiện bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn và triển khai thực hiện bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.$0 $0Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo phòng Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính và công chức chuyên trách cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. $0 $0Hội nghị đã làm rõ mục đích, yêu cầu và phương pháp đánh giá Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đồng chí tham gia Hội nghị tham mưu cho Lãnh đạo các ngành, các cấp trong việc triển khai, theo dõi, tự đánh giá và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 tại cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh tổng hợp xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Nam Định năm 2013 báo cáo Bộ Nội vụ./.                                                  Nguyễn Duy Hưng - Phòng CCHC

Các tin khác