Thứ Hai, 25/9/2017
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 826 kết quả

  Trích yếu
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 944/BC-SNV Báo cáo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 35 2017
Mã số: BantinCCHC so35 2017 Thông báo Ban hành: 14/09/2017 Tải về
Bản tin cải cách hành chính số 34 2017
Mã số: BantinCCHC so 34 2017 Thông báo Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Mã số: 35/CT-TTg Chỉ thị Ban hành: 07/09/2017 Tải về
Hướng dẫn số 910/HD-SNV ngày 01/9/2017 V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, Ngành và UBND huyện, Tp trên địa bàn tỉnh
Mã số: 910/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 1 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 2 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL2/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
phụ lục 3 kèm theo Hướng Dẫn 910/HD-SNV về tự đánh giá, chấm điểm điểm xác định chỉ số CCHC
Mã số: PL3/910 Biểu mẫu Ban hành: 01/09/2017 Tải về
Bản tin Cải cách hành chính số 33
Mã số: BantinCCHC so 33 Biểu mẫu Ban hành: 31/08/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Công văn số 892/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg bản có dấu
Mã số: 892/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 25/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 32 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 32 2017 Thông báo Ban hành: 24/08/2017 Tải về
Hướng dẫn chi hỗ trợ đối với công chức làm việc theo chế độ chuyên trách trại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 875/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 22/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 31 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 31 2017 Thông báo Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 81/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 16/08/2017 Tải về
Kế hoạch Nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Mã số: 78/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 14/08/2017 Tải về
Biểu Phụ lục kèm theo Công văn số 827/SNV-TCBC ngày 10/8/2017 v/v đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 11/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 30 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 30 2017 Thông báo Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Công văn số 827/SNV-TCBC ngày 10/8/2017 v/v đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số: 827/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Công văn số 396/UBND-VP8 ngày 8/8/2017 và Công văn 4078/BNV-TL kèm theo CV 827/SNV-TCBC
Mã số: Công văn Ban hành: 10/08/2017 Tải về
Thông báo khen thưởng ngành giáo dục đào tạo
Mã số: Thông báo Ban hành: 04/08/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 29 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 29 2017 Thông báo Ban hành: 03/08/2017 Tải về
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Mã số: 91/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 31/07/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 28 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 28 2017 Thông báo Ban hành: 27/07/2017 Tải về
Giấy mời dự hội nghị Tập huấn " Thực hiện việc mô tả vị trí việc làm và xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 24/GM-SNV Công văn Ban hành: 20/07/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 27 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 27 2017 Thông báo Ban hành: 20/07/2017 Tải về
Bản tin CCHC số 26 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 26 2017 Thông báo Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: 705/SNV-TCBCTL Công văn Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 5 đi kèm Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về
Phụ lục 6 Công văn số 705/SNV-TCBCTL ngày 12/7/2017 v/v mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 13/07/2017 Tải về