Thứ Ba, 19/3/2019
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 992 kết quả

  Trích yếu
Công văn số 240/SNV-TCBC vv báo cáo thực trạng giáo vien mầm non hợp đồng
Mã số: 240/SNV-TCBC&TCPCP Công văn Ban hành: 05/03/2019 Tải về
Biểu mẫu đi kèm Công văn 240/SNV-TCBC vv báo cáo thực trạng giáo viên mầm non hợp đồng
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 05/03/2019 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 209/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/02/2019 về việc thống kê trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cbccvc
Mã số: 209/SNV-XDCQ&CTTN Biểu mẫu Ban hành: 22/02/2019 Tải về
Công văn số 209/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/02/2019 về việc thống kê trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cbccvc
Mã số: 209/SNV-XDCQ&CTTN Công văn Ban hành: 22/02/2019 Tải về
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Mã số: 19/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 18/02/2019 Tải về
Tổng hợp báo cáo đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2018
Mã số: Công văn Ban hành: 01/02/2019 Tải về
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 135/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 29/01/2019 Tải về
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 135/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 29/01/2019 Tải về
V/v báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết 21/NQ-CP
Mã số: 112/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 25/01/2019 Tải về
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Mã số: 01/2019/TT-BNV Thông tư Ban hành: 24/01/2019 Tải về
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Mã số: 02/2019/TT-BNV Thông tư Ban hành: 24/01/2019 Tải về
Hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh
Mã số: Số: 314/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 21/01/2019 Tải về
V/v bổ sung số liệu đề án thực hiện kế hoạch 73/KH-UBND của UBND tỉnh
Mã số: 42/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 14/01/2019 Tải về
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mã số: 71/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/01/2019 Tải về
phụ lục 1 Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành (ban hành kèm theo Quyết định số 71 /QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Nam Định)
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 11/01/2019 Tải về
Phụ lục 2 Chỉ số CCHC của các Huyện, Thành phố ((ban hành kèm theo quyết định số 71 /QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Nam Định)
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 11/01/2019 Tải về
Danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 09/01/2019 Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Mã số: 1529/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 08/01/2019 Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân của sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 13/TB-SNV Thông báo Ban hành: 05/01/2019 Tải về
Cung cấp danh sách tham gia điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 04/SNV-CCHC Công văn Ban hành: 03/01/2019 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Mã số: 1364/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Mã số: 6038/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 118/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 28/12/2018 Tải về
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 6308/BNV-CCHC Công văn Ban hành: 27/12/2018 Tải về
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mã số: 2678/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 25/12/2018 Tải về
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tố cáo năm 2018
Mã số: Thông báo Ban hành: 25/12/2018 Tải về
Công văn số 1292/SNV-VTLT v/v thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
Mã số: 1292/SNV-CCVTLT Công văn Ban hành: 20/12/2018 Tải về
Văn bản 603/UBND- VP8 ngày 30/11/2018 v/v phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích sx năm 2018
Mã số: 603/UBND-VP8 Công văn Ban hành: 20/12/2018 Tải về
Biểu mẫu 01 và 03 kèm theo công văn 1292 ngày 14/12/2018 về thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ
Mã số: BM/1292 Công văn Ban hành: 19/12/2018 Tải về
Biểu mẫu 02 và 04 kèm theo công văn 1292/SNV - CCVTLT ngày 14/12/2018 về báo cáo thống kê văn thư lưu trữ
Mã số: BM- 1292 Công văn Ban hành: 19/12/2018 Tải về