Thứ Hai, 19/3/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định

: 875 kết quả

  Trích yếu
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Mã số: 1435/QĐ-SNV Quyết định Ban hành: 07/03/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo công văn số 245/SNV-XDCQ&CTTN ban hành ngày 26/2/2018
Mã số: BM/245 Công văn Ban hành: 28/02/2018 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 178/SNV-CCVC ngày 31/01/2018 về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 31/01/2018 Tải về
Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 150/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Biểu đăng kí đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 26/01/2018 Tải về
Quyết định 28/QĐ-BNV đi kèm Công văn số 150/SNV-TCBC ngày 26 tháng 1 năm 2108 vv đăng kí dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Mã số: 28/QĐ-BNV Quyết định Ban hành: 26/01/2018 Tải về
QĐ của UBND tỉnh về trợ cấp một lần đối với CAX theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
Mã số: Quyết định Ban hành: 22/01/2018 Tải về
Giấy mời tổng kết công tác Nội vụ Năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Mã số: 31/GM-SNV Công văn Ban hành: 15/01/2018 Tải về
Bản tin cải cách hành chính
Mã số: BantinCCHCso02.2018 Thông báo Ban hành: 12/01/2018 Tải về
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mã số: 162/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 30/12/2017 Tải về
Biểu kèm theo Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 22/12/2017 Tải về
Hướng dẫn số 1301/SNV-TCBC ngày 21/12/2017 bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức hành chính theo TT 05
Mã số: 1301/SNV-TCBC Hướng dẫn Ban hành: 21/12/2017 Tải về
V/v hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức trong thực hiện Quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Mã số: 1269/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 20/12/2017 Tải về
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 1289/KH-SNV Kế hoạch Ban hành: 20/12/2017 Tải về
V/v đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ 2017
Mã số: 1251/SNV-VP Công văn Ban hành: 14/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 1 kềm theo công văn 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo về kết quả ĐTBD cán bộ công chức viên chức 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM1/1269-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 2 kèm theo công văn số 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM2/!1268-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Biểu mẫu 3 kèm theo công văn số 1269/SNV-CCVC ngày 13/12/2017 về xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, kế hoạch 2018
Mã số: BM3/1269-SNV Công văn Ban hành: 13/12/2017 Tải về
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 255/BC-UBND Báo cáo Ban hành: 08/12/2017 Tải về
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 117/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 08/12/2017 Tải về
Mẫu phiếu đánh giá công chức năm 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 04/12/2017 Tải về
Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017
Mã số: Biểu mẫu Ban hành: 04/12/2017 Tải về
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KÊ KHAI, CÔNG KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: BTH Biểu mẫu Ban hành: 01/12/2017 Tải về
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: DS Đề cương Ban hành: 01/12/2017 Tải về
V/v tổng hợp báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập năm 2017
Mã số: 1205/SNV-TTr Công văn Ban hành: 01/12/2017 Tải về
V/v Kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Mã số: 1196/SNV-VP Công văn Ban hành: 29/11/2017 Tải về
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017
Mã số: 1179/SNV-TCBC Công văn Ban hành: 23/11/2017 Tải về
Về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua năm 2017
Mã số: 1116/SNV-TĐKT Công văn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018
Mã số: 1110/HD-SNV Hướng dẫn Ban hành: 03/11/2017 Tải về
Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: 1109/SNV-CCVC Công văn Ban hành: 02/11/2017 Tải về