Chế độ viên chức
(0 đánh giá)

Điều 2 Luật viên chức quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Tại Điểm 1, Điểm 2, Điều 9 Luật viên chức quy định:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơ`n vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

Căn cứ vào những quy định trên khi đơn vị sự nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thì viên chức tại các đơn vị này được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật viên chức (quy định tại Chương II, Luật viên chức)

Đánh giá trả lời công dân

FaqRateForm

Các câu hỏi khác

16/05/2020 03:07

Tuyển dụng công chức cấp xã

Tôi là cán bộ bán chuyên trách từ tháng 1 năm 2005 đến nay. Hiện xã còn thiếu 1 công chức văn phòng thống kê nên đề nghị về thị xã cho tôi giữ chức vụ công chức vp_tk, tôi có bằng đại học chuyên môn 5 năm, tin học, ngoại ngữ, chuyên viên đầy đủ. vậy điều kiện của tôi có phải thi không hay sát hạch.

10/06/2020 07:36

Xin hỏi chế độ Tiền lương

Tôi sinh ngày 23/9/1960 tôi nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Nam Thắng Nam Trực xã tôi Đại hội tháng 5/2020 mà tôi còn 4 tháng nữa mới được nghỉ hưu ( tôi đã đóng BHXH 24 năm) như vậy còn 4 tháng nữa tôi có được lĩnh lương nữa không hiện tháng này tôi không được có lương xin ý kiến trả lời ạ tôi xin trân thành cảm ơn quí cơ quan

01/07/2020 09:38

Hỏi về đăng ký học chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

Em muốn đăng ký học chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự thì quy trình như nào và đăng ký ở đâu ạ. Em xin cảm ơn

08/07/2020 15:15

Bộ Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Có thể lấy Thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ ở đâu?

06/07/2020 10:28

Kiểu chữ trình bày văn bản

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: căn cứ ban hành Nghị quyết, Quyết định được trình bày bằng “chữ in thường, kiểu chữ nghiêng” vậy căn cứ ban hành Thông báo, Tờ trình trình bày như thế nào? “Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng”. Vậy điểm này áp dụng đối với những loại văn bản nào, hay tất cả 29 loại văn bản hành chính?. Cần hướng dẫn cụ thể để tránh sự nhầm lẫn?

06/07/2020 10:42

Tên cơ quan ban hành văn bản

Điểm a, khoản 2, Mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về tên cơ quan bản hành văn bản. Đề nghị được hướng dẫn xác định: cơ quan, tổ chức không có cơ quan chủ quản trực tiếp? Trường hợp cơ quan xác định không có cơ quan chủ quản trực tiếp ở địa phương có cần ghi tên tỉnh, huyện lên trên tên cơ quan ban hành văn bản?

06/07/2020 10:44

Căn cứ ban hành quyết định

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: ý cuối cùng của phần căn cứ “Theo đề nghị của……..” tại sao lại không là “Xét đề nghị của ………”?

06/07/2020 10:46

Về việc thông tin hiển thị trên chữ ký số

Tại điểm a khoản 8 Mục II Phần I Phụ lục I không quy định hiển thị thông tin, vị trí hiển thị thông tin của chữ ký số của cơ quan, tổ chức, do đó mỗi cơ quan, tổ chức khi thực hiện ký số văn bản có sự khác nhau về vị trí hiển thị thông tin (có cơ quan hiển thị thông tin trên chữ ký, có cơ quan hiển thị dưới chữ ký hoặc dưới họ và tên của người ký)?

06/07/2020 10:48

Hỏi về vị trí trình bày nơi nhận văn bản

Tại điểm b Khoản 9 Mục II Phần I Phụ lục I quy định Nơi nhận của Tờ trình, Báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên) và Công văn bao gồm phần “Kính gửi” (vị trí 9a) và “Nơi nhận”, tuy nhiên tại Mẫu số 1.4 Phụ lục II áp dụng chung đối với các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại, trong đó có báo cáo, tờ trình không có thành phần “Kính gửi” (ở vị trí 9a)?

06/07/2020 10:54

Giải thích từ ngữ trong văn bản

“Chữ ký của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo văn bản chính được thể hiện như sau: Văn bản kèm theo cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số lên văn bản kèm theo; văn bản không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo”. Đề nghị giải đáp “Văn bản kèm theo cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử” là những loại văn bản nào?. “Văn bản không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử” là những loại văn bản nào?. Ví dụ cụ thể?

06/07/2020 10:56

Về việc ký nháy văn bản

- “Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản.” Như vậy người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản có phải ký vào văn bản hay không? Vị trí ký ở đâu trong văn bản?. - “Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.” Như vậy người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản có phải ký vào văn bản hay không? Vị trí ký ở đâu trong văn bản?. - Đề nghị giải đáp đối với văn bản điện tử thì việc kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành được thực hiện bằng phương pháp và hình thức nào?

06/07/2020 11:00

Lập hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy

Đối với hồ sơ công việc vừa có văn bản điện tử vừa có văn bản, tài liệu mật, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử; bộ hồ sơ giấy và bộ hồ sơ điện tử có cùng số, ký hiệu hồ sơ)?

06/07/2020 16:52

Hỏi về lập hồ sơ công việc

Đối với hồ sơ công việc vừa có văn bản điện tử vừa có văn bản, tài liệu mật, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử; bộ hồ sơ giấy và bộ hồ sơ điện tử có cùng số, ký hiệu hồ sơ)?

07/07/2020 09:36

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tôi muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì phải làm như thế nào?

06/07/2020 10:51

Bố cục trình bày văn bản

Điểm c, khoản 6, Mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định bố cục của nội dung văn bản theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm hoặc phân chia thành các phần, mục từ lớn đến nhỏ theo một trình tự nhất định. Đề nghị được hướng dẫn, trường hợp bố cục có chi tiết dưới (bên trong) của điểm?

08/07/2020 15:17

Thủ tục thành lập Hội

Tôi muốn thành lập Hội, yêu cầu điêu kiện dể thành lập hội được quy định như thế nào?

08/07/2020 15:19

Hồ sơ thành lập Hội

Hồ sơ Thành lập Hội gồm những gì?

09/07/2020 11:13

Thủ tục cho phép Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Thành phần hồ sơ của Thủ tục cho phép Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ được quy định ở đâu?

08/05/2019 17:34

Chế độ thôi việc

Kính gửi Sở Nội vụ. Tôi sinh năm 1960 (không có ngày tháng sinh) tham gia Bảo hiểm xã hội 35 năm. Tôi dự định xin thôi việc. Cho tôi hỏi trường hợp tôi nghỉ việc trước tuổi như vậy. Đủ điều kiện hưởng lương hưu thì tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc theo nghị định 46/2010/N Đ- CP không. Rất mong quý Sở hỗ trợ. Trân trọng

12/04/2019 15:03

Hỏi về chế độ tập sự và xếp lương khi tuyển dụng công chức ngành Thuế

Tôi tham gia BHXH 8 năm 8 tháng (tính đến 31/3/2018), thời gian đóng BHXH phù hợp là 7 năm 10 tháng (do từ 11/2011 đến 10/2012 không tham giam BHXH), tôi có thời gian nghỉ thai sản 10 tháng, công việc đóng BHXH là nhân viên phòng kế toán, kế toán trưởng. Ngày 15/4/2018 tôi được tuyển dụng vào Cục thuế tỉnh Nam Định, vị trí Chuyên viên. Xin được hỏi, tôi có được miễn tập sự không? Nếu được miễn tập sự thì tôi được xếp bậc lương như thế nào? Tôi xin cảm ơn!