Thứ Bảy, 17/11/2018
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính ở Nghĩa Hưng
12/8/2015 9:7' Gửi bài này In bài này
Thị trấn Liễu Đề hôm nay.

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác CCHC, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện cơ chế “một cửa”. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: tập huấn cán bộ, trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện chỉ đạo của huyện, Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, phát hiện các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp để tiến hành kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ. Các ngành chức năng thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của các bộ, ngành để báo cáo UBND huyện để bổ sung, ban hành mới, sửa đổi, hủy bỏ các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị trên cơ sở quy định chức năng nhiệm vụ đã được phê duyệt; tổ chức hoàn thiện quy chế làm việc từ đó kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước phù hợp với lĩnh vực quản lý, điều hành của từng đơn vị. UBND huyện đã kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với cấp huyện và cấp xã, đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đến nay, tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” của huyện có 7 cán bộ trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã, thị trấn có cán bộ trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên 9 lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm 2015, huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, các lớp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở bộ phận “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc. Điểm nổi bật trong công tác CCHC ở huyện Nghĩa Hưng thời gian qua là hiệu quả của việc thực hiện CCHC theo cơ chế “một cửa” nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động tại bộ phận “một cửa”, cùng với việc ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp xã theo cơ chế “một cửa”, hằng năm UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại 25 xã, thị trấn trên các lĩnh vực: công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tư pháp, công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác văn thư lưu trữ. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục bảo đảm hoạt động của bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn theo quy định. Đến nay, cơ sở vật chất của Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” của huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại UBND các xã, thị trấn đều được tăng cường, bảo đảm diện tích, các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế làm việc cho cán bộ giải quyết và ghế chờ cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng nội quy quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình thời gian quy định. Toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30 được công khai đầy đủ tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn, đồng thời được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email của tỉnh chuyên dùng để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đảm bảo rõ ràng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu thủ tục hành chính để thực hiện. Việc công khai niêm yết các thủ tục có liên quan về CCHC, các khoản thu phí, lệ phí được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, có số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh. Đến nay, 100% các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đều phải thực hiện qua Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” tại UBND huyện và bộ phận tiếp nhận tại UBND các xã, thị trấn. Mọi tổ chức và công dân đến giao dịch đều được các cán bộ của bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn. Từ đầu năm 2015 đến nay, tại Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” của huyện đã tiếp nhận 2.754 thủ tục, đã tiến hành giải quyết 2.394 thủ tục đảm bảo đúng thời gian và quy trình, không có hồ sơ thủ tục nào trả quá hạn, còn lại 360 thủ tục đang được giải quyết trong thời hạn. Đối với UBND cấp xã, trong tổng số 15.460 thủ tục tiếp nhận đã tiến hành giải quyết 15.460 thủ tục đúng thời gian quy định, không có trường hợp giải quyết quá hạn. Ngoài ra, UBND huyện cũng tích cực triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành, xử lý công việc. Hiện tại, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã đều được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của huyện nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tra cứu thông tin. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đều đã xây dựng hộp thư điện tử để tiếp nhận và giao dịch các văn bản hành chính; từ đó hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của cấp chính quyền địa phương được nâng cao.

 

Thời gian tới, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn cứ tình hình thực tế tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong hoạt động CCHC. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc hoạt động CCHC của các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính, công tác ban hành văn bản. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn mới./.

 

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng ( Báo Nam Định)