Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử), Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 14/01/2021 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 -2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm cụ thể các nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử tỉnh trong việc thực hiện công tác bầu cử theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, các quy định của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân và thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Việc bầu cử phải đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng, chất lượng đại biểu, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo các điều kiện để mọi cử tri thực hiện được đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc ứng cử, bầu cử theo quỵ định của pháp luật.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh và được công bố chậm nhất là ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và được công bố chậm nhất là ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

2. Nhận và xem xét hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương, ứng cử và tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian nộp hồ sơ người ứng cử và tự ứng cử chậm nhất là ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử).

- Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu thấy hợp lệ theo quy định của pháp luật, Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương tới Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tải sản, thu nhập của người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương.

3. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lập và báo cáo danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương về Hội đồng bầu cử quốc gia

- Căn cứ vào danh sách do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển tới sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử theo đơn vị bầu cử và báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia những người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

- Căn cứ danh sách do Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển tới sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh lập và công bố danh sách chính thức theo đơn vị bầu cử những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

- Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) Ủy ban bầu cử tỉnh xóa tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà người đó bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vỉ phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử.

4. Chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo việc chuẩn bị và kiểm tra các vấn đề liên quan tới người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lập và niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ cho cuộc bầu cử; quản lý và phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quổc hội tại địa phương, kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh từ Ủy ban nhân dân tỉnh và phân phối cho các Ban bầu cử đại biểu cùng cấp trên địa bàn tỉnh chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

- Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong ngày bầu cử 23/5/2021 và bầu cử lại, bầu cử thêm (nếu có); tổng hợp kết quả bầu cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử theo quy định.

5. Lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ủy ban bầu cử tỉnh sau khi nhận và kiểm tra Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, Biên bản được lập thành bốn bản và được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chậm nhất là ngày 30/5/2021 (7 ngày sau ngày bầu cử).

- Chỉ đạo Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử. Biên bản được lập thành bốn bản và được gửi đến ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chậm nhất là ngày 28/5/2021 (5 ngày sau ngày bầu cử).

6. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử gửi đến, Ủy ban bầu cử tỉnh lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

7. Tổng kết cuộc bầu cử

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tổng kết và và gửi biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới, Ủy ban bầu cử tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung các công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh các thành viên của Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử theo phân công của Ủy ban bầu cử, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai những công việc cụ thể theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình triển khai thực hiện công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất