Kế hoạch số 19/KH-UBBC ngày 23/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Mục đích của kiểm tra nhằm nắm tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những thiếu sót, tồn tại ở tất cả các khâu, các bước của cuộc bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, bổ sung hoặc xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cuộc bầu cử ở địa phương. Đồng thời tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Nội dung và thời gian kiểm tra được tiến hành theo từng đợt, cụ thể như sau:

1. Đợt 1

- Thời hạn kiểm tra: Từ khi triển khai công tác bầu cử đến ngày 19/3/2021.

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương.

+ Việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo và các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử).

+ Tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai.

+ Kết quả điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (nếu có).

+ Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

+ Công tác giới thiệu lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ huy trưởng trong đơn vị vũ trang nhân dân dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cử trên cơ sở số lượng người được phân bổ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử và nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử).

+ Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử.

+ Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

+ Kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử.

- Thời gian kiểm tra: khoảng từ ngày 29/03/2021-02/04/2021.

2. Đợt 2

- Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 28/4/2021.

- Nội dung kiểm tra:

+ Việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu.

+ Việc lập và niêm yết danh sách cử tri; xác minh và trả lời về các vụ việc cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

+ Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

+ Tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

+ Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử.

+ Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử.

+ Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu HĐND.

+ Kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử

- Thời gian kiểm tra: khoảng từ ngày 28/4/2021-02/5/2021.

3. Đợt 3

- Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 02/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

- Nội dung kiểm tra:

+ Việc nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

+ Việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu.

+ Kiểm tra các nơi đặt hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, con dấu, việc trang trí khu vực bỏ phiếu…

+ Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử; thông tin cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

+ Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, lập danh sách người ứng cử; việc ngừng giải quyết khiếu nại, tố cáo...

+ Kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử.

- Thời gian kiểm tra: khoảng 19/5/2021-22/5/2021.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 19/UBBC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất