Mẫu giấy chứng nhận cử tri là quân nhân tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú

 

……..(1)……...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

CỬ TRI LÀ QUÂN NHÂN THAM GIA BỎ PHIẾU Ở NƠI CƯ TRÚ

    Họ và tên cử tri: ........................................................................................................................

    Ngày, tháng, năm sinh:  ..........................................................................................................

    Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Chứng minh sĩ quan QĐND:...................................

    Là quân nhân tại đơn vị: (1) ......................................................................................................

    Nơi trú: (2) ..........................................................................................................................

Đã được ghi tên vào danh sách cử tri (số Thẻ cử tri (3)……………) thuộc khu vực bỏ phiếu số: (4) ........  xã/phường/thị trấn: (5) ............................, huyện/quận/thị xã/thành phố: (6)..........................., tỉnh/thành phố:(7)............................................ là nơi đơn vị đóng quân. Nay đăng ký bỏ phiếu tại xã/phường/ thị trấn: (8) ...................................., huyện/quận/thị xã/thành phố: (9)................................, tỉnh/thành phố (10) .......................................... là nơi cử tri cư trú.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: (8) ………………………..… bổ sung tên cử tri vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu tại địa phương.                 

 

 

Ngày ........ tháng ....... năm  2021

CHỈ HUY TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên,

đóng dấu của đơn vị)

 

Ghi chú:

Kích thước Giấy chứng nhận cử tri là quân nhân tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú bằng một trang giấy A5 (14,8cm x 21cm) theo chiều ngang khổ giấy.

 (1) Ghi tên Đơn vị vũ trang nhân dân. 

 (2) Ghi nơi quân nhân đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú ngoài phạm vi Đơn vị vũ trang nhân dân.

 (3) Ghi số Thẻ cử tri đã được cấp (nếu có).

 (4) Ghi số Khu vực bỏ phiếu đã được ghi trong Danh sách cử tri hoặc Thẻ cử tri đã được cấp.

 (5), (6), (7) Ghi tên đơn vị hành chính được xác định trong Danh sách cử tri hoặc Thẻ cử tri đã được cấp.

 (8), (9), (10) Ghi tên đơn vị hành chính mà cử tri đăng ký trú.

Lưu ý: Khi cấp Giấy chứng nhận, Đơn vị vũ trang nhân dân nơi có cử tri là quân nhân phải ghi ngay vào mục “Ghi chú” trong Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú” tương ứng với dòng có họ tên của cử tri được cấp Giấy chứng nhận.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất