Nghị quyết số 20/NQ-UBBC ngày 23/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong đó, Đoàn kiểm tra được mời đại diện lãnh đạo và trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan liên quan tham gia Đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra từng đợt. 

Ủy ban bầu cử tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra theo từng đợt về các nội dung đã được xác định trong Kế hoạch, báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định; Phân công cán bộ, công chức, viên chức của Sở phục vụ Đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra tại các địa phương.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết số 20/NQ-UBBC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất