Văn bản số 702/SNV-XDCQ, ngày 12/3/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ v.v hướng dẫn ghi thông tin tại Mẫu 11/HĐBC, 33/HĐBC

Cụ thể, Cách ghi thông tin trong Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

(*) Ghi Ủy ban nhân dân cấp xã.

(**) Ghi số thứ tự của khu vực bỏ phiếu.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ ghi vào danh sách những cử tri đang đăng ký tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình tạm trú (có thể bằng văn bản: đơn hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm, ví dụ như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban nhân dân cấp xã...).

Việc điền thông tin ở các nội dung trong bảng danh sách được thực hiện như sau:

- Cột số thứ tự:

+ Ghi từ số 01, 02, 03, 04, 05… cho đến hết danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu.

+ Trường hợp bổ sung danh sách cử tri thì số thứ tự của các cử tri thuộc danh sách bổ sung được đánh tiếp theo số liền kề với số thứ tự cuối cùng trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu đã được lập và niêm yết.

- Cột (1): Họ và tên

+ Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong Giấy khai sinh, bằng chữ in hoa (ví dụ: TRẦN VĂN AN).

+ Họ và tên cử tri: được xếp theo hộ gia đình hoặc theo tổ chức, đơn vị nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu (ví dụ bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đơn vị vũ trang nhân dân...).

+ Trường hợp danh sách lập theo hộ gia đình thì tên chủ hộ xếp lên đầu; các hộ xếp theo thứ tự từ đầu xóm đến cuối xóm (ở nông thôn), từ đầu phố đến cuối phố (ở thành thị) hoặc theo một thứ tự thích hợp với đặc điểm của địa phương (miền hạ, miền thượng, dong trên, dong dưới…).

- Cột (2): Ngày tháng năm sinh

+ Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Cách ghi: ngày ghi đủ 02 số, tháng ghi đủ 02 số đối với tháng 01 và tháng 02, năm ghi đủ 04 số (ví dụ: 19/01/1989).

+ Đối với cử tri sinh từ năm 2002 trở về trước, nếu không xác định được chính xác ngày sinh, tháng sinh thì chỉ cần ghi năm sinh.

+ Đối với cử tri sinh năm 2003 cần ghi chính xác, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi bầu cử.

- Các cột (3), (4): đánh dấu (X) theo giới tính của cử tri. Nếu cử tri là nam thì đánh dấu (X) vào cột (3), cử tri là nữ thì đánh dấu (X) vào cột (4).

- Cột (5) dân tộc: ghi rõ tên dân tộc của cử tri theo Giấy khai sinh như: Kinh, Tày, Nùng, Mường, Thái, Khmer...

- Cột (6) nghề nghiệp:

+ Ghi nghề nghiệp đang làm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, nội trợ, hưu trí...

+ Đối với cử tri làm nhiều nghề khác nhau thì ghi nghề chính, nghề làm thường xuyên.

- Cột (7a), (7b): nơi cư trú (thường trú, tạm trú)

+ Cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú thì ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú vào cột (7a).

+ Cử tri có nguyện vọng đăng ký tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú thì ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú vào cột (7b) và đồng thời ghi vào cột (12) thời gian bắt đầu đăng ký tạm trú tại địa phương (bắt đầu tạm trú từ năm 2019 trở về trước thì chỉ cần ghi năm; từ năm 2020 đến nay thì ghi rõ tháng và năm) để làm cơ sở xác định số cấp Hội đồng nhân dân mà cử tri được tham gia bầu cử.

+ Trường hợp cử tri không có địa chỉ nơi đăng ký thường trú và cũng không có địa chỉ nơi đăng ký tạm trú tại nơi cư trú hiện tại, có nguyện vọng đăng ký tham gia bỏ phiếu tại địa phương nơi cử tri đang cư trú thì ghi địa chỉ nơi cư trú vào cột (7b) và đồng thời ghi vào cột (12) thời gian bắt đầu cư trú tại địa phương. Trường hợp xác định được thời gian cư trú tại địa phương trên 12 tháng thì tính như cử tri là người tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú trên 12 tháng; Trường hợp không xác định được thời gian cư trú thì tính như cử tri là người tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú dưới 12 tháng để làm cơ sở xác định số cấp Hội đồng nhân dân mà cử tri được tham gia bầu cử.

+ Trường hợp cử tri là quân nhân đăng ký bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân thì ghi tên đơn vị hành chính cấp xã nơi đơn vị đóng quân. (Lưu ý: không ghi số đơn vị vũ trang nhân dân hoặc tên phiên hiệu của đơn vị vũ trang nhân dân).

+ Trường hợp cử tri đăng ký bỏ phiếu theo tổ chức, đơn vị (bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ sở cách ly phòng chống dịch bệnh…) thì ghi tên đơn vị hành chính cấp xã nơi tổ chức, đơn vị đó đặt trụ sở.

- Các cột (8), (9), (10), (11) thực hiện đánh dấu như sau:

+ Cử tri đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có thời gian đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên tính đến ngày bầu cử thì đánh dấu (X) vào cả 4 cột (8), (9), (10), (11).

+ Cử tri đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú mà thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng tính đến ngày bầu cử, cử tri là quân nhân (lực lượng vũ trang) bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân thì đánh dấu (X) vào cột (8), (9), (10) và đánh dấu (0) vào cột (11).

+ Các cử tri còn lại đánh dấu (X) vào cột (8) và (9) và đánh dấu (0) vào cột (10), (11).

- Cột (12) ghi chú cụ thể về các nội dung sau đây:

+ Đối với cử tri là người tạm trú đăng ký bỏ phiếu tại địa phương thì ghi thời gian bắt đầu đăng ký tạm trú tại địa phương (bắt đầu tạm trú từ năm 2019 trở về trước thì chỉ cần ghi năm; từ năm 2020 đến nay thì ghi rõ tháng và năm) để làm cơ sở xác định số cấp Hội đồng nhân dân mà cử tri được tham gia bầu cử.

+ Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì ghi “Người đang bị tạm giam”, “Người đang bị tạm giữ”, “Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc”, “Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

+ Cử tri đã được cấp Giấy chứng nhận để đi bỏ phiếu ở nơi khác thì ghi “Bỏ phiếu ở nơi khác”; cử tri là quân nhân đã xin cấp “Giấy chứng nhận cử tri là quân nhân tham  tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú thì ghi “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”.

+ Cử tri được bổ sung vào danh sách cử tri theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì ghi “Cử tri không cư trú ở địa phương”.

+ Trường hợp cử tri thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào nơi thường trú mới trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì ghi “Bỏ phiếu ở nơi thường trú mới”.

+ Trường hợp cử tri chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì ghi “Bỏ phiếu ở nơi tạm trú mới”.

+ Cử tri là người đang bị tạm giam, người đang bị tạm giữ, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú thì ghi “Đã được trả tự do”.

+ Cử tri là người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà hết hạn thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú thì ghi “Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc” hoặc “Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

+ Cử tri có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử thì gạch tên ở danh sách cử tri và ghi “Người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

+ Cử tri có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu phải chấp hành hình phạt tù thì gạch tên ở danh sách cử tri và ghi “Người chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo”.

+ Cử tri có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị cơ quan có thẩm quyền xác nhận mất năng lực hành vi dân sự thì gạch tên ở danh sách cử tri và ghi “Người mất năng lực hành vi dân sự”.

+ Cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể trực tiếp đi bỏ phiếu; người đang bị cách ly y tế tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly y tế tập trung và người đang bị cách ly y tế tại nhà để thực hiện phòng, chống dịch bệnh thì cần ghi chú rõ (ví dụ: ốm đau, già yếu, khuyết tật, người đang bị cách ly y tế...) để dự trù, có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến để những cử tri này thực hiện quyền bầu cử.

(***) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tên và đóng dấu.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký thay Chủ tịch thì trình bày như sau:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Cách ghi thông tin trong Thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (mẫu số 11/HĐBC):

(1) ỦY BAN NHÂN DÂN……...: Ghi tên xã, phường, thị trấn.

- Họ và tên: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong danh sách cử tri, bằng chữ in hoa.

(2) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo ngày, tháng, năm sinh trong danh sách cử tri.

- Giới tính: Nếu là nam ghi giới tính nam, nếu là nữ ghi giới tính nữ.

(3) Nơi cư trú: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú mà cử tri lựa chọn để tham gia bỏ phiếu bầu cử (như đã ghi trong Danh sách cử tri).

- Đối với cử tri là quân nhân tham gia bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân thì ghi tên đơn vị hành chính cấp xã nơi đơn vị vũ trang đóng quân;

- Đối với cử tri đăng ký bỏ phiếu theo tổ chức, đơn vị (bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ sở cách ly phòng chống dịch bệnh...) thì ghi tên đơn vị hành chính cấp xã nơi tổ chức, đơn vị đó đặt trụ sở.

- Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì ghi tên trại tạm giam, cơ quan công an đang thực hiện việc tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(4) Số thẻ cử tri được ghi theo số thứ tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng.

(5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tên và đóng dấu.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký thay Chủ tịch thì trình bày như sau:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu ý:

- Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng thì Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức việc lập danh sách cử tri, ghi Thẻ cử tri đối với các cử tri là quân nhân trong đơn vị và chuyn cho Ủy ban nhân dân cấp xã để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu vào danh sách cử tri và Thẻ cử tri.

- Trong trường hợp bẹnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ quan, tổ chức đó đặt trụ sở có trách nhiệm lập danh sách cử tri, ghi Thẻ cử tri.

- Khi cử tri bầu cử xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri./.

Nội dung chi tiết của Công văn số 702/SNV-XDCQ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất