Hướng dẫn 615/HD-SNV ngày 4/6/2019 hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Trên cơ sở số lượng giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ vào định mức giáo viên trên lớp, nhu cầu thực tế và số giáo viên mầm non hiện có mặt, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng gửi Sở Nội vụ để thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hình thức tổ chức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

- Căn cứ áp dụng: Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện việc tuyển dụng.

3. Điều kiện dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng VI

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 2

4. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng của UBND huyện, thành phố phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên báo Nam Định hoặc Đài phát thanh truyền hình tỉnh; đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, UBND huyện, thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở của UBND huyện, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ.

b) Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐCP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

c) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố.

d) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trụ sở của UBND huyện, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

đ) Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

- Số lượng giáo viên mầm non cần tuyển theo từng vị trí việc làm hoặc theo trình độ đào tạo

- Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; lệ phí thi tuyển, xét tuyển theo quy định của pháp luật.

5. Hội đồng tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng thực hiện tuyển dụng theo đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó mỗi huyện, thành phố thành lập 1 hội đồng tuyển dụng. Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng và quy định chức năng, nhiệm vụ của hội đồng. Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố và trước pháp luật về tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định.

5.1. Thành phần hội đồng gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND huyện, thành phố

+ Phó chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

+ Uỷ viên thư ký là công chức làm công tác tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

+ Uỷ viên khác là công chức của Phòng Nội vụ và các phòng, ban huyện, thành phố. Trong đó phải có công chức phụ trách ngành học mầm non.

5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng :

a) Thành lập các Ban giúp việc: Đối với thi tuyển: Thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2. 3 Đối với xét tuyển: Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2;

b) Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

c) Tổ chức thi; chấm thi; chấm điểm phỏng vấn hoặc thực hành; kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi xét tuyển;

d) Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo chủ tịch UBND huyện, thành phố kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển.

6. Nội dung thi tuyển giáo viên mầm non: Áp dụng quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

7. Nội dung và hình thức xét tuyển giáo viên mầm non: Áp dụng quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

8. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển: Áp dụng theo quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển giáo viên mầm non

a) Thi Tuyển: Áp dụng quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

b) Xét tuyển: Áp dụng quy định tại Khoản 6, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

10. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự tuyển giáo viên mầm non thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2

11. Thông báo kết quả tuyển dụng Giáo viên mầm non Áp dụng quy định tại khoản 9, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP

12. Kinh phí tổ chức tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng thu phí dự tuyển của thí sinh vận dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, nếu còn thiếu lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, thành phố. 4

13. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố :

a) Tổ chức kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc đối với thí sinh trúng tuyển, lập danh sách thống nhất với Sở Nội vụ trước khi ký hợp đồng lao động.

b) Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký Hợp đồng lao động đối với những người trúng tuyển theo mẫu thống nhất do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành. Trong đó thực hiện chế độ tiền lương, chế độ tập sự theo quy định tại nghị định 29/2012/NĐCP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06). Mức lương được hưởng và thời gian tập sự thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Sau khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập, UBND huyện, thành phố lập danh sách gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để thống nhất quản lý. 

Chi tiết văn bản

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác