Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019

Để làm tốt công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Sở Nội vụ lưu ý một số điểm khi thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn cụ thể như sau: 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã ban hành, đảm bảo công khai, dân chủ minh bạch, có tác dụng khuyến khích động viên công chức viên chức và người lao động trong hoạt động thực thi công vụ.

- Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 871/UBND-VP8 ngày 09/12/2019 để phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019 cho từng đơn vị trực thuộc theo tỷ lệ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt của cơ quan, đơn vị; 

- Các đơn vị tổ chức xét chọn những người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo chỉ tiêu năm 2019 theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 1182/HD-SNV ngày 15/10/2013 của Sở Nội vụ.

- Các huyện, thành phố căn cứ vào danh sách giáo viên mầm non kể cả giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế hiện có mặt, đang hưởng lương tại các trường Mầm non để giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, đảm bảo tỷ lệ theo quy định không quá 10%.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị, tự phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước hạn cho đơn vị mình theo tỷ lệ không quá 10% tổng số viên chức, người lao động có mặt của đơn vị.

- Đối tượng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019 của đơn vị là những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên của năm 2020 (tức là thời điểm được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 01/01/2020 đến 31/12/2020).

- Trong quý I năm 2020, các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố phải hoàn thành việc xét, ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định phân cấp). Đến hết quý I, cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hết hoặc không có người lập thành tích xuất sắc để được nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu của năm 2019 thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2020. 

- Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và UBND tỉnh thì các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 01/3/2020. Riêng các trường hợp phải căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (Chuyên viên cao cấp và tương đương) thì gửi hồ sơ đề nghị trước ngày 30/01/2020 để đảm bảo kịp tiến độ thời gian, tránh tình trạng quá thời hạn ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu