Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ bao gồm:

- Cán bộ giữ chức vụ, chức danh chuyên trách do bầu cử trong hệ thống chính trị (cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) không đủ điều kiện tái cử vì tuổi theo quy định tại Chỉ thị 35, quy định tại Nghị định 26 và các quy định khác của các cấp có thẩm quyền;

- Cán bộ giữ chức vụ bổ nhiệm có thời hạn (không phải chức vụ bầu cử) nhưng được cơ cấu cấp ủy các cấp hoặc đồng thời giữ chức vụ chuyên trách (do bầu cử) của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nay thôi tái cử vì tuổi và có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định 26;

- Cán bộ được bầu giữ chức danh ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra Đảng các cấp (từ tỉnh đến cấp huyện và tương đương); 

- Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp nhưng không đủ tuổi tái cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

- Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử nhưng tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bao gồm: 

- Các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đã nêu trên;

- Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không được tiếp tục tham gia công tác và không đủ điều kiện nghỉ hưu. 

Không áp dụng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND đối với các trường hợp sau: 

- Cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền hoặc còn từ đủ 06 tháng công tác trở lại; 

- Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

 Chế độ, chính sách đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi:

- Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau: 

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương; 

- Đối với cán bộ xếp lương chức vụ: Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu; 

- Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu. Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

- Được trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định cho mỗi tháng nghỉ hưu trước tuổi bằng 25% tháng lương hiện hưởng.

 Chế độ, chính sách đối với trường hợp nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu:

Chỉ áp dụng đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử mà thời gian công tác còn dưới 2 năm (24 tháng) sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

- Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có). Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) để thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành; 

- Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu;

- Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành; 

- Được trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định cho mỗi tháng nghỉ công tác chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu bằng 40% tháng lương hiện hưởng; 

- Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Chế độ chính sách đối với trường hợp tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử nếu tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng các chế độ, chính sách sau:

- Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 06 tháng; từ tháng thứ 07 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.

- Được trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định phần phụ cấp chức vụ bị giảm so với vị trí công tác cũ từ tháng thứ 07 cho đến khi nghỉ hưu.

Chế độ chính sách đối với trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu và không được tiếp tục công tác 

Được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định như sau: Được trợ cấp một lần cho mỗi năm tham gia công tác có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bằng một tháng lương cơ sở. 

Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Chi tiết hướng dẫn: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1405

Mẫu danh sách đề nghị: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1406

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất