Hướng dẫn thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Theo đó các đơn vị thực hiện một số nội dung sau

1. Phổ biến nội dung về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tại các văn bản nêu trên để cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị cập nhật các quy định mới của Nhà nước.

2. Rà soát các trường hợp lao động hợp đồng hiện có tại cơ quan, đơn vị; căn cứ các công việc và điều kiện quy định tại Điều 1, Điều 6 Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV của Bộ Nội vụ và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV (sửa đổi Khoản 1 Mục III Thông tư số 15/2001/TT-BNV) để thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện, phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

3. Số lượng lao động hợp đồng tại mỗi cơ quan, đơn vị không tăng thêm so với số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có giảm dần đến số phù hợp với nhu cầu của đơn vị để thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1, Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV. Không ký lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức ở cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Trường hợp đơn vị không có nhu cầu hoặc cá nhân không chuyển tiếp ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì thực hiện giải quyết chế độ theo quy định, trong đó có cả việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế .

4. Mức lương của người lao động hợp đồng đang áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004  của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì khi chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP không thấp hơn mức lương hiện hưởng và đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành.

5. Thẩm quyền ký hợp đồng lao động:

- Đối với các cơ quan hành chính là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được xác định là đầu mối giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước có con dấu và tài khoản riêng.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng lao động hợp đồng.

6. Nguồn kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng:

- Đối với cơ quan hành chính: Do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngoài quỹ tiền lương hàng năm của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Từ nguôn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

7. Mẫu hợp đồng: Thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết văn bản 1477/SNV-CCVC

Mẫu báo cáo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất