Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020

1. Nội dung tổng kết

1.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các nội dung công tác thi đua, khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung vào các nội dung sau:

a) Đối với các cụm, khối thi đua của tỉnh:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020 của cụm, khối thi đua và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao của các đơn vị, địa phương trong cụm, khối thi đua;

- Những giải pháp nâng cao hiệu quả, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của cụm, khối thi đua.

- Bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020 cho các đơn vị trong cụm, khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua;

- Suy tôn Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua năm 2021.

- Phát động phong trào thi đua năm 2021.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, tập trung vào việc đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; những điểm mới trong chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua, trong công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bình xét thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Phương pháp tổng kết

- Việc tổng kết được tiến hành từ cơ sở, đơn vị trực thuộc; việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải chính xác, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các cụm, khối thi đua của tỉnh tổ chức tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 sau khi có kết quả đánh giá, phân loại tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương của cấp có thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện và thành phố tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, có thể gắn với Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của ngành, địa phương và đơn vị mình, tập trung vào một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung công tác thi đua khen thưởng đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V giai đoạn 2020-2025 với chủ đề : “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)... Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển” và cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Các cụm, khối thi đua chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.

- Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.

3. Bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng

3.1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

a) Danh hiệu thi đua

- Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến (đối với lực lượng vũ trang); Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng (đối với lực lượng vũ trang); Cờ thi đua của UBND tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ.

- Đối với cá nhânLao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến (đối với lực lượng vũ trang); Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

b) Hình thức khen thưởngGiấy khen, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương.

3.2. Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ,Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2011 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh.

* Một số lưu ý về tiêu chuẩn xét, đề nghị khen thưởng cho đối tượng là Doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình, nông dân, công nhân, người lao động trong các lĩnh vực:

- Xét đề nghị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là người đứng đầu các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ 02 năm liên tục trở lên đối với khen thưởng cấp tỉnh và từ 05 năm liên tục trở lên đối với khen thưởng cấp nhà nước (tính đến thời điểm xét khen thưởng), có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động.

+ Thực hiện tốt quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

- UBND các huyện, thành phố xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội; Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm liên tục trở lên đối với khen thưởng cấp tỉnh và từ 05 năm liên tục trở lên đối với khen thưởng cấp nhà nước; được cấp có thẩm quyền công nhận, giúp đỡ hộ nông dân khác sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

- Liên đoàn Lao động tỉnh xét đề nghị khen thưởng cho công nhân, người lao động 02 năm liên tục trở lên, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; có sáng kiến trong lao động, sản xuất được công nhận và áp dụng mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

3.3. Số lượng:

a) Cờ thi đua của Chính phủ:

- Các cụm, khối thi đua của tỉnh: 06 cờ

- Các xã, phường, thị trấn: 02 cờ

- Các doanh nghiệp thuộc tỉnh: 03 cờ

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 01 Cờ

(Ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh: 04 Cờ, xét đề nghị vào dịp kết thúc năm học).

b) Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: không quá 04 tập thể, cá nhân.

- Các huyện và thành phố Nam Định: không quá 07 tập thể, cá nhân (bao gồm cả đề nghị khen thưởng cho gia đình, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi).

cCờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Các cụm, khối thi đua của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xét đề nghị số lượng thực hiện như năm 2019.

II. MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2020

1. Một số lưu ý khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân theo phân cấp tại Quy định số 1295-QĐ/TU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở” trước khi bình xét thi đua, khen thưởng.

UBND tỉnh chỉ xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho những tập thể, cá nhân được đánh giá, xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Đối với cụm, khối thi đua của tỉnh: Các đơn vị khi bình xét thi đua khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính, các tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương khi bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân là cấp trưởng phải gắn với thành tích của cơ quan, đơn vị, địa phương cá nhân được giao phụ trách và kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của cấp có thẩm quyền.

- Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng theo quy định do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, công nhận.

- Các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương thì sau 02 năm nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất).

- Không đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có vụ việc về tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước bị phát hiện, xử lý.

2. Một số lưu ý về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

a) Về báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng chịu trách nhiệm đối với xác nhận về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét khen thưởng.

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” hồ sơ gửi kèm báo cáo tóm tắt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, bản sao văn bản công nhận phạm vi ảnh hưởng của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu minh chứng phạm vi ảnh hưởng hoặc quyết định công nhận đạt giải tại các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh...

- Đối với khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được: Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tính đến thời điểm sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh trước 02 tháng; nếu quá thời hạn trên, sở, ban, ngành địa phương phải bổ sung thành tích của tập thể, cá nhân.

- Việc đề nghị các hình thức khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Kiểm toán độc lập phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và báo cáo kiểm toán trong thời gian 02 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng đối với đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. Đối với doanh nghiệp đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” thuộc đối tượng kiểm toán phải có báo cáo kiểm toán (nếu chưa có kết quả kiểm toán của năm đề nghị khen thưởng thì sau khi có kết quả kiểm toán thực hiện trình khen thưởng theo quy định).

b) Về thủ tục, hồ sơ

- Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 49, 50, 51, 52, 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ:

+ Đề nghị tặng Huân chương các loại: 03 bộ (bản chính).

+ Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ (bản chính).

+ Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: 01 bộ (bản chính).

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định (địa chỉ: số 40 đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định đồng thời thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉhttp://dichvucong.namdinh.gov.vn;

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo văn bản xác nhận việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân.

- Các văn bản trong hồ sơ khen thưởng có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen.

  3. Thời gian thực hiện

a) Thời gian gửi Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện và thành phố Nam Định: trước ngày 31/12/2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đồng thời gửi kèm kết quả chấm điểm thi đua cho các huyện, thành phố (đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh); kết quả chấm điểm cho Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh (đối với các huyện, thành phố).

- Các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh: trước ngày 15/01/2021.

- Các Cụm, khối thi đua của tỉnh: trước ngày 10/02/2021.

b) Thời gian trình hồ sơ khen thưởng

- Để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng quy trình ISO; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng thời gian quy định như sau:

Đối với hồ sơ đề nghị tặng Huân chương, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: trước ngày 31/3/2021.

+ Đối với hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do các cụm, khối thi đua của tỉnh đề nghị: Các cụm, khối thi đua của tỉnh hoàn thành việc bình xét, đề nghị khen thưởng xong trước ngày 10/02/2021.

Riêng đối với đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, các Khu công nghiệp của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp xét duyệt gửi danh sách, tóm tắt thành tích và file điện tử về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2020.

+ Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh (do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh đề nghị cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý): trước ngày 15/01/2021.                            

Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng kết và bình xét đề nghị khen thưởng năm 2020 đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian quy định.

2. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, việc đề nghị khen thưởng thực hiện vào dịp kết thúc năm học.

Khi xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo, cơ quan Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại và bình xét khen thưởng của năm công tác trước liền kề và nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học của cấp có thẩm quyền để làm căn cứ để xét thưởng vào dịp kết thúc năm học.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua khen thưởng) để phối hợp giải quyết./.

Chi tiết Hướng dẫn tại đây./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất