Hướng dẫn việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Trong đó hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị:

- Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển (thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách, tiếp nhận không qua thi tuyển, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên) công chức, công chức cấp xã, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Rà soát quy trình, thủ tục tuyển dụng theo quy định của pháp luật (thông báo tuyển dụng; thành lập hội đồng tuyển dụng; thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch; tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kiểm tra, sát hạch;…).

- Lập danh sách, thống kê các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, công chức cấp xã, viên chức.

- Xử lý sai phạm trong tuyển dụng…

Nội dung chi tiết  http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1467

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất