Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng

Nghị quyết có 03 Điều, trong đó Điều 2 hướng dẫn cụ thể các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng.

1. Trường hợp thứ nhất, Khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách này được niêm yết, thì UBBC sau khi thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ VN cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân còn lại khi số dư người ứng cử vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những người ứng cử được xem xét tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào danh sách chính thức những người ứng cử nếu số dư người ứng cử ở đơn vị bầu cử không đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần thứ ba còn có người ứng cử đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trở lên và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 02 ngày tính đến ngày niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử;

c) Quyết định giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số dư theo quy định của pháp  luật nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện ở mục a) và b) nêu ở trên.

2. Trường hợp thứ hai, Khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, thì UBBC sau khi thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ VN cùng cấp quyết định  theo một trong các hình thức sau:

a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi người ứng cử vẫn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị  bầu cử đó (ít nhất là 01 người);

b) Quyết định giảm số đại biểu HĐNĐ được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là 01 người.

Chi tiết nội dung Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất