Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

1. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đánh giá, bình xét thi đua năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trên cơ sở những nội dung ký kết giao ước thi đua từ đầu năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong cụm, khối thi đua, kết quả đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020 đối với với các đơn vị trong cụm, khối thi đua của cấp có thẩm quyền; Cụm trưởng, Khối trưởng chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua của cụm, khối năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

2. Cụm trưởng, Khối trưởng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (đối với Khối các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ và Khối MTTQ và các đoàn thể), Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách các khối, ngành, đơn vị, địa phương và đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách các cụm, khối thi đua cho ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức hội nghị và thống nhất với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức hội nghị tổng kết.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 của cụm, khối thi đua.

a) Chương trình và nội dung hội nghị:

- Khai mạc hội nghị.

- Thông qua báo cáo tổng kết của cụm, khối.

- Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của cụm, khối; dự thảo tiêu chí, phương pháp đánh giá, bình xét thi đua của cụm, khối năm 2021.

- Các đơn vị trong cụm, khối thảo luận.

- Mời đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo.

- Tổ chức bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị trong cụm, khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020;  

- Thống nhất suy tôn đề nghị đơn vị cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó năm 2021.

- Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.

- Bế mạc hội nghị.

b) Thành phần Hội nghị:

* Đại biểu mời:

- Lãnh đạo Tỉnh.

- Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phụ trách cụm, khối.

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng.

* Đại biểu tham dự:

- Đồng chí thủ trưởng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong cụm, khối.

- Các thành phần khác (nếu có) do Cụm trưởng, Khối trưởng chủ động mời dự Hội nghị.

* Thời gian: hoàn thành xong trước ngày 10/02/2021.

4. Sau hội nghị, các đồng chí Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, tờ trình khen thưởng, biên bản họp cụm, khối gửi về cơ quan Thường thực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các đồng chí Cụm trưởng, Khối trưởng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cụm, khối liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ) để phối hợp giải quyết./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất