Chi cục Văn thư lưu trữ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
Chủ nhiệm đề tài là đồng chí Trần Quý Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ. Theo báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài đã triển khai đúng và đầy đủ các nội dung theo thuyết minh được duyệt. Kết quả nghiên cứu của đề tài là các báo cáo chuyên đề, báo cáo phân tích số liệu điều tra và Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tại 04 đơn vị là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải. Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu đề tài, đánh giá quá trình nghiên cứu đề tài nghiêm túc, sáng tạo. Với giá trị khoa học và giá trị thực tiễn sâu sắc, đề tài đã mở ra những hướng mới trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ và những quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng nhân rộng ứng dụng vào thực tiễn, là cơ sở để các cơ quan quản lý xác định giá trị tài liệu lưu trữ và lựa chọn tài liệu của đơn vị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định. Đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá xếp loại khá.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu