Hội nghị triển khai Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng và Tập huấn nghiệp vụ lưu trữ tại tỉnh Nam Định
$0Tham dự tập huấn có 122 đồng chí là chánh văn phòng (trưởng phòng hành chính tổ chức) và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.        $0 $0Các văn bản đã triển khai: Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước v/v ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 – 2020.$0 $0Ngày thứ nhất 17/6/2014 Ông Trần Quý Phong – Phó Giám đốc sở Nội vụ khai mạc hội nghị và đã triển khai những nội dung cơ bản của Đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 – 2020. Bà Trần Thị Thu Hương – Phó Chi cục trưởng CCVTLT hướng dẫn phương pháp lập danh mục hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị. $0 $0Trong đợt tập huấn nghiệp vụ lần này đặc biệt chú trọng thực hành nghiệp vụ lưu trữ - đây là một trong những nghiệp vụ cần thiết nhưng còn bỏ ngỏ trong thời gian qua. $0 $0 Ngày thứ hai 18/6/2014 đến hết ngày 20/6/2014 Các học viên được nghe giới thiệu quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ và thực hành lập hồ sơ khi có và không có danh mục hồ sơ. Hầu hết các học viên tham gia tập huấn đều hăng say và tiếp thu được nhiều kỹ năng trong quá trình thực hành. Kết quả là 100% các học viên đều nắm được quy trình chỉnh lý đối với tài liệu tồn đọng và các kỹ năng cơ bản lập hồ sơ công việc.$0 $0Các học viên đã tham gia sôi nổi nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị với Ban tổ chức lớp và các cơ quan có thẩm quyền về nội dung, chương trình và các vấn đề xung quanh nghiệp vụ lưu trữ. Thay mặt Ban tổ chức lớp tập huấn, ông Trần Quý Phong – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến của học viên để tổng hợp báo cáo với Sở Nội vụ  thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới./.     $0 $0Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định$0

Các tin khác