Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác Văn thư - Lưu trữ, Ngày 22/11/2012 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BNV về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Đặc biệt để có cơ sở thi hành những quy định của Luật lưu trữ, ngày 03/01/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan tổ chức khác thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tăng cường thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản trên; Đồng thời căn cứ điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện đúng các quy định của những văn bản trên và các văn bản khác về công tác văn thư – Lưu trữ
Nghị định 01/2013/NĐ-CP
Thông tư 07/2012/TT-BNV

Các tin khác

Văn bản - tài liệu