Những nội dung cơ bản của Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ

Nghị định này quy định việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử; một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân và thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Trong đó:

Chương 1 của Nghị định bao gồm 2 điều quy định về phạm vi điều chỉnh và giải thích một số từ ngữ chuyên môn.

Chương 2 bao gồm 11 điều quy định về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

 Chương 3 bao gồm 2 điều quy định về thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành  khác vào lưu trữ lịch sử.

Chương 4 bao gồm 2 điều quy định về một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân và thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân.

Chương 5 bao gồm 9 điều quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Chương 6 bao gồm 3 điều quy định về hiệu lực thi hành, về tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác