Công bố Kết luận thanh tra tại sở Khoa học và Công nghệ

Tham dự buổi công bố Kết luận có: ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thanh tra; ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đoàn thanh tra và Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Sau khi nghe toàn văn nội dung Kết luận thanh tra, ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có các biện pháp để khắc phục những kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Một số kiến nghị đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian khắc phục, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới và báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở nội vụ phụ trách thanh tra đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ phải có báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến kịp thời để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Các tin khác