Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tư pháp

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra. Đại diện Sở Nội vụ có ông Nguyễn Danh Cường, Phó giám đốc Sở và Đoàn thanh tra; Đại diện Sở Tư pháp có ông Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Dương Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở và đại diện

Ông Phạm Xuân Hùng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 403/QĐ-SNV ngày 08/5/20195 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định và Kế hoạch thanh tra đã được lãnh đạo Sở phê duyệt.

Ông Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận Quyết định thanh tra của Sở Nội vụ và Sở nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng sở và đơn vị trực thuộc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ. 

Ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh tra và đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tạo điều kiện phối hợp để Đoàn thanh tra làm việc đạt kết quả./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu