Giới thiệu Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Nghị định này quy định chi tiết các Điều, khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, bao gồm:

- Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;

- Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

- Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng;

- Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích;

- Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác;

- Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp phập khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;

- Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

- Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

- Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Đồng thời, ngày 22/7/2019, Chính phủ ban hành Công văn số 298/CP-V.I v/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP./.

Nghị định 59.signed.pdf

Công văn 298.signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác