Giới thiệu Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thông tư số 08/2019/TT-BTP gồm 03 chương và 32 điều, trong đó:

 - Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2), Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và Điều 2 quy định đối tượng áp dụng;  

- Chương II: Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (từ Điều 3 đến Điều 30), cụ thể:

+ Mục 1: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (từ Điều 3 đến Điều 7), gồm: Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc; thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; hình thức hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc; phối hợp thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc; hình thức, trình tự thực hiện phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc.

+ Mục 2: Theo dõi công tác bồi thường nhà nước (từ Điều 8 đến Điều 12), gồm: Nội dung theo dõi công tác BTNN; thực hiện theo dõi công tác BTNN; lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường; yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ; trách nhiệm gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước.

+ Mục 3: Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước (từ Điều 13 đến Điều 15), gồm: Thực hiện đôn đốc công tác BTNN; căn cứ thực hiện đôn đốc công tác BTNN; thực hiện và phối hợp đôn đốc công tác BTNN.

+ Mục 4: Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (từ Điều 16 đến Điều 23), gồm: Nội dung kiểm tra công tác BTNN; căn cứ kiểm tra; hình thức kiểm tra công tác BTNN; ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; thành phần Đoàn kiểm tra, trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra; kết luận kiểm tra; biện pháp xử lý sau kiểm tra.

+ Mục 5: Báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác BTNN (từ Điều 24 đến Điều 27), gồm: Nội dung báo cáo việc thực hiện công tác BTNN; báo cáo việc thực hiện công tác BTNN; trách nhiệm thống kê việc thực hiện công tác BTNN, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; phương thức gửi báo cáo.

+ Mục 6: Kiến nghị, yêu cầu người có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong một số trường hợp cụ thể (từ Điều 28 đến Điều 30).

- Chương III: Điều khoản thi hành (từ Điều 31 đến Điều 32) Điều 31 quy định hiệu lực thi hành; Điều 32 trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện.

Thông tư số 08/2019/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2020./.

Xem toàn văn Thông tư theo file đính kèm.

Thong tu so 08 ngay 10.12.2019.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất