Hội nghị tập huấn một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Rung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống tham nhũng; văn bản về xây dựng ban hành văn bản QPPL nói riêng. Trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Nội vụ luôn quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn những hạn chế, thiếu sót do việc cập nhật văn bản chưa được kịp thời. Chính vì vậy đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và gương mẫu, đi đầu trong công tác PCTN, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về PCTN, đưa nội dung PCTN vào các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN; mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức của Sở tiếp tục thực hiện đầy đủ các các quy định của Đảng, pháp luật  của Nhà nước về PCTN và  thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ. Đối với việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực nội vụ hàng năm không nhiều nhưng các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cần phải nghiên cứu, tìm hiểu để qua đó tham mưu nội dung, hình thức ban hành văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định.Hội nghị đã được đồng chí Vũ Minh Lượng, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan về công tác phòng, chống, tham nhũng, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc công khai, minh bạch các nội dung quản lý của Sở theo quy định.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

Các kiến thức pháp luật được phổ biến tại Hội nghị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Sở thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới./.

 

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu