Hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật An ninh mạng

Ngày 05/6/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật An ninh mạng năm 2018 cho toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng cơ quan Sở.

Đ/c Vũ Minh Lượng, Báo cáo viên cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

Hội nghị đã được đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giới thiệu nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của Sở với vai trò tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thi đua, khen thưởng… và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Sở theo quy định; trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập, thực thi công vụ…

Đ/c Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu tá, Đội trưởng đội Pháp chế Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Thiếu tá, Đội trưởng đội Pháp chế Phòng tham mưu Công an tỉnh đã trình bày những nội dung chủ yếu của Luật An ninh mạng năm 2018. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đ/c: Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Sở nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và gương mẫu, đi đầu trong công tác PCTN, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các phòng, ban, chi cục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc thẩm quyền tại đơn vị mình. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Sở thống kê nội dung thuộc trách nhiệm của Sở để thực hiện tốt và đúng quy định trong thời gian tới; Thanh tra Sở tổng hợp nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở để tham mưu đối với UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Đối với Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, bên cạnh trách nhiệm thực hiện các công việc, nhiệm vụ chung của cơ quan, yêu cầu cá nhân từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, chấp hành nghiêm những việc không được làm trên không gian mạng đã được pháp luật quy định.

Các kiến thức pháp luật được phổ biến tại Hội nghị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Sở thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới./.

                                                                

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu