Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của thanh tra sở Nội vụ tỉnh Nam Định
$0Căn cứ Công văn số 669/TTBNV-PTH ngày 03/12/2014 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Công văn 203/T.Tr-VP ngày 29/10/2014 của Thanh tra tỉnh Nam Định ngày 29 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2015. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 04/12/2014 Thanh tra Sở Nội vụ Nam Định đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-T.Tr về thanh tra, kiểm tra năm 2015 và đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-SNV ngày 12/12/2014. Việc thanh tra, kiểm tra năm 2015 tập trung vào các lĩnh vực quản lý của Sở, đặc biệt  các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.(có Quyết định và danh mục các cuộc thanh tra kèm theo)..$0 $0http://sonoivu.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=462$0

Các tin khác

Văn bản - tài liệu