Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2012

I. Công tác thanh tra, kiểm tra

   Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2012, Ngày 04/4/2012 Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-SNV Thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định.  Từ ngày 9/4/2012 đến ngày 16/4/2012, Đoàn Thanh tra đã làm việc với Lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình, và các phòng, đơn vị có liên quan. Ngày 14/5/2012 trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở ra Kết luận thanh tra về những nội dung thanh tra tại đơn vị.

Qua thanh tra, trong kết luận thanh tra đã đánh giá đầy đủ những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, đồng thời đưa ra các kiến nghị để hạn chế những tồn tại đó.

Ngày 23/5/2012 triển khai thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 201/QĐ-SNV ngày 08/5/2012của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT (theo Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Dự án thanh tra Bộ nội vụ). Từ ngày 23/5/2012 đến ngày 08/6/2012, Đoàn Thanh tra làm việc với Phòng Tổ chức - Cán bộ; Thanh tra Sở và các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra. Đến nay, Đoàn đã kiểm tra và làm rõ phần lớn nội dung theo yêu cầu thanh tra.

II. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

    1. Tiếp dân

  6 tháng đầu năm 2012, Sở Nội vụ đã tiếp 05 lượt công dân đến KNTC, trong đó:

- Số đoàn khiếu nại nhiều người: 01

- Số người khiếu nại cùng một nội dung: 01

- Số đơn thu nhận và xử lý: 05

2. Giải quyết khiếu nại

  a) Tổng số vụ việc khiếu nại, kiến nghị tiếp nhận: 04

  b) Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết: 0

3. Công tác giải quyết tố cáo

- Số đơn thư tố cáo nhận trong kỳ: 01

III- Công tác phòng chống tham nhũng

Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo PCTN tỉnh, 6 tháng đầu năm 2012, Sở Nội vụ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,  cụ thể là:

 - Tháng 3/2012, Lãnh đạo Sở đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan lấy ý kiến tham gia để sửa đổi bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, trong đó tập trung nhiều nhất  vào việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp những quy định mới và tình hình thực tế của đơn vị tránh sử dụng lãng phí tài sản công, thực hành tiết kiệm để cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức viên chức theo đúng quy định. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để ngăn ngừa tiêu cực phát sinh trong nội bộ đơn vị…

- Tăng cường áp dụng công nghệ tin học trong điều hành hoạt động của cơ quan. Thường xuyên cập nhật các thông tin để đưa lên trang tin của Sở Nội vụ, nhằm cung cấp thông tin và công khai hóa hoạt động của Sở, đặc biệt là việc công khai những thông tin về tuyển dụng.

- Tiếp tục thực hiện việc trao đổi thông tin thông qua phần mềm ISO-ONLINE.

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân, tổ chức thông qua hòm thư góp ý đặt tại cổng ra vào của cơ quan.

- Tổng hợp danh sách những đối tượng thuộc diện kê khai tài sản và công khai các bản kê khai tài sản tại trụ sở cơ quan theo quy định tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

- Sở đã xây dựng Kế hoạch Công tác Phòng chống tham nhũng năm 2012 và gửi tới các đơn vị, phòng, ban trong cơ quan để thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đó đặc biệt chú trọng đến việc làm theo, gắn nội dung cuộc vận động với những việc làm cụ thể ở cơ quan, đơn vị.

IV- Công tác xây dựng lực lượng

Hiện nay Thanh tra Sở có 04 cán bộ, cơ cấu bao gồm: có 01 Đ/c Chánh thanh tra, 01 Đ/c phó Chánh thanh tra, 02 thanh tra viên.

Một số nhiêm vụ trọng tâm của công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2011

- Hoàn thiện báo cáo và kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định.

- Tham mưu cho lãnh đạo sở trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Cơ quan Văn phòng Sở.

- Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức xã, thị trấn của UBND huyện Xuân Trường; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư - Lưu trữ của UBND huyện Trực Ninh.

- Tiếp dân và tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất