Nghị Định về Tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Nội vụ

Hoạt động Thanh tra Nội vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực nội vụ và hoạt động công vụ; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nội vụ; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định là tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nội vụ; Thanh tra viên ngành Nội vụ, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Nội vụ, cộng tác viên thanh tra ngành Nội vụ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ.

Nội dung thanh tra:

Thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhận thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ.

Thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư; lưu trữ nhà nước và công tác thanh niên (gọi chung là nội vụ).

Tổ chức Thanh tra Nội vụ gồm:

- Thanh tra Nhà nước: Thanh tra Bộ Nội vụ và Thanh tra Sở Nội vụ

- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngBan Tôn giáo Chính phủ.

 Nghị định quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra ngành Nội vụ; hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ (nội dung thanh tra, thẩm quyền ra quyết định thanh tra, thanh tra lại; các hình thức thanh tra; trình tự thủ tục hoạt động thanh tra; điều kiện, tiêu chuẩn của Thanh tra viên và công tác viên thanh tra Nội vụ…)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013

Các tin khác

Văn bản - tài liệu