Thông tư số 02 về thẩm quyền và nội dung thanh tra về phòng chống tham nhũng

Thẩm quyền thanh tra: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp B, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; doanh nghiệp nhà nước do cơ quan mình quyết định thành lập.

Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng và việc thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng, cụ thể: Thanh tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Thanh tra việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thanh tra việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Thanh tra việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất; Thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Thanh tra việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Thanh tra việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; Thanh tra việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; Thanh tra về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Các nội dung thanh tra nêu trên được xác định căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước và kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn bộ hoặc một số nội dung theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/09/2012.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất