Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Thông tư gồm 04 chương với 17 điều quy định về nội dung, trách nhiệm cũng như công tác phối hợp, cách thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 1 đến Điều 3);

- Chương II: Nội dung và trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, gồm 5 điều (từ Điều 4 đến Điều 8);

- Chương III: Cách thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, gồm 7 điều (từ Điều 9 đến Điều 15);

- Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 16 và Điều 17).

Bên cạnh phần nội dung, Thông tư còn ban hành kèm theo 03 biểu mẫu trong việc thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, cụ thể:

- Mẫu văn bản yêu cầu hỗ trợ (Mẫu số 01);

- Mẫu văn bản yêu cầu hướng dẫn (Mẫu số 02);

- Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn (Mẫu số 03).

Thông tư số 09/2019/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

Toàn văn Thông tư theo file đính kèm./.

Thông tư 09.2019.TT.BTP.pdf

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất