Công văn số 510/SNV-TĐKT ngày 13/5/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019; phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2018-2019

- Bám sát nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua đã đăng ký từ đầu năm học của ngành, địa phương, đơn vị mình để đánh giá, tổng kết sát thực những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 do UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố phát động, triển khai bằng các số liệu cụ thể; có so sánh với kết quả của năm học trước. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; những mặt được, chưa được trong quá trình chỉ đạo và phối hợp triển khai, thực hiện.

- Nêu bật được những nét mới của phong trào thi đua và hiệu quả đạt được, những điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) trong các phong trào thi đua.

- Phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.

2. Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của ngành, đơn vị, địa phương để phát động, tổ chức đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, cụ thể của ngành, đơn vị và địa phương mình.

* Nội dung thi đua cần tập trung:     

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động; trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”,  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.  

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động số 01/UBND-CT ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh sinh viên nâng cao ý thức, tổ chức tốt việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. BÌNH XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2018-2019   

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2018-2019; khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của đơn vị, địa phương.

1. Nguyên tắc 

- Thực hiện dân chủ, công khai trong bình xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và có thành tích thực sự trong công tác, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành, đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình xem xét và đề nghị khen thưởng, cần chú ý đến điều kiện và phạm vi ảnh hưởng thành tích đạt được của tập thể, cá nhân. Quan tâm khen thưởng những tập thể có nhiều sáng tạo, mô hình mới đem lại hiệu quả cao trong công tác dạy và học; tập thể từ yếu kém phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá nhân trực tiếp giảng dạy, có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

- Chỉ xét tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua.

- Khi xét đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) phải lấy kết quả khen thưởng thành tích toàn diện trong công tác giáo dục và đào tạo của tập thể và cá nhân (khen thưởng tổng kết năm học) làm căn cứ để xét khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt, khen thưởng đột xuất được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng.

- Chưa khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

2. Tiêu chuẩn: đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/ 2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Quy định về công tác Thi đua Khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng khen thưởng

- Khen thưởng dịp tổng kết năm học: các trường học, trung tâm, các tập thể, cá nhân thuộc các trường học, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường học, trung tâm, các tập thể, cá nhân thuộc các trường, trung tâm thuộc UBND các huyện, thành phố; Tập thể, cá nhân thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Khen thưởng dịp tổng kết năm: các phòng, đơn vị và cá nhân thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục Đào tạo và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố.

4. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Khen thưởng cấp nhà nước: Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;  Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Khen thưởng cấp tỉnh: Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen.

- Khen thưởng của Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố; các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen.

5. Số lượng đề nghị khen thưởng

a) Khen thưởng cấp tỉnh:

- Cờ thi đua của UBND tỉnh:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 Cờ (khối các trường THPT, trường Cao đẳng Sư phạm và trung tâm thuộc Sở).

+ Mỗi huyện, thành phố: 03 Cờ (khối các trường Mầm non: 01 Cờ; khối các trường Tiểu học: 01 Cờ; khối các trường Trung học cơ sở: 01 Cờ).

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: không quá 20% trong tổng số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của đơn vị, địa phương.

- Bằng khen của UBND tỉnh:

+ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: không quá 30 Bằng khen.

+ Đối với các huyện, thành phố: không quá 20 Bằng khen.

+ Các trường Đại học: Điều dưỡng Nam Định, Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; các trường Cao đẳng: Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định: mỗi trường không quá 05 Bằng khen.

          + Trường Đại học Lương Thế Vinh, các trường Cao đẳng: Xây dựng Nam Định, Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định: mỗi trường không quá 03 Bằng khen.

* Lưu ý: Tỷ lệ đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với tập thể không quá 40% tổng số Bằng khen được đề nghị của đơn vị, địa phương. Đối với cá nhân là lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ không quá 50% tổng số Bằng khen đề nghị cho cá nhân.

b) Khen thưởng cấp Nhà nước:

- Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 03 Cờ

+ Khối các trường học, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 Cờ.

+ Khối các trường học, trung tâm thuộc UBND các huyện, thành phố: 02 Cờ.

Trên cơ sở đăng ký, đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Sở Nội vụ xem xét, đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xét duyệt, trình UBND tỉnh.

- Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: xét đề nghị không quá 10 tập thể và cá nhân (là các trường học, trung tâm và cá nhân thuộc các trường học, trung tâm trực thuộc Sở).

+ UBND các huyện và thành phố Nam Định: xét đề nghị không quá 05 tập thể và cá nhân. 

+ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Trường Cao đẳng Nghề: xét đề nghị không quá 02 tập thể và cá nhân. 

- Đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có).

6. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 49, 50, 51, 52, 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ

- Đề nghị phong tặng “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới: 03 bộ (bản chính)

- Đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại: 03 bộ (bản chính).

- Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ (bản chính).

- Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: 01 bộ (bản chính).

* Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình UBND tỉnh gồm: hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

7. Những vấn đề lưu ý khi bình xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2018-2019

- Các tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh phải là đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các cụm, khối thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố; được cụm, khối thi đua suy tôn, bình xét.

- Đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng, trong thời gian xét thành tích khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Đối với cá nhân là cấp trưởng các đơn vị, việc đề nghị khen thưởng phải gắn với thành tích của đơn vị cá nhân được giao phụ trách.

- Việc đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng theo quy định do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, công nhận. Đối với sáng kiến để xét tặng Huân chương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, việc xét công nhận sáng kiến do Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận.

- Trong 01 năm, chỉ đề nghị khen thưởng 01 danh hiệu thi đua (Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh) hoặc Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 đối tượng; chỉ đề nghị khen thưởng 01 danh hiệu thi đua (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc) hoặc 01 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) cho 01 đối tượng.

- Đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích trong công tác giáo dục đào tạo phải có 02 năm liên tục (năm học 2017-2018, 2018-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chưa xét đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chưa đủ thời gian sau 02 năm (tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước); đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

- Báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu đối với từng hình thức và đối tượng đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cấp trình khen (Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Phần xác nhận báo cáo thành tích của cấp trình khen cần ghi rõ:

+ Xác nhận kết quả đánh giá việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân trong thời gian xét đề nghị khen thưởng (đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).

+ Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Xác nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến,giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân làm căn cứ đề nghị khen thưởng.

- Khi lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, Sở Giáo dục & Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh làm riêng các loại sau:

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh.

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

+ Tờ trình đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

+ Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.

+ Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

+ Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tờ trình đề nghị tặng thưởng Huân chương.

- Các văn bản trong hồ sơ khen thưởng có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai của đơn vị, địa phương trình khen.

8. Thời gian thực hiện

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua kèm theo kết quả đánh giá, xếp loại các trường học, trung tâm năm học 2018-2019 và Bản đăng ký thi đua năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; ngành giáo dục đào tạo của các huyện, thành phố gửi file điện tử đến địa chỉ http://snvnamdinh.vnptoffice.vn.

­- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua kèm theo kết quả đánh giá, xếp loại các trường học, trung tâm năm học 2018-2019 gửi trước ngày 30/6/2019.

- Bản đăng ký thi đua năm học 2019-2020 gửi trước ngày 30/9/2019 (Đăng ký thi đua phải ghi rõ nội dung, chỉ tiêu và biện pháp thi đua; đăng ký số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2019-2010).

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ đồng thời gửi file điện tử của hồ sơ đến địa chỉ http://dichvucong.namdinh.gov.vn.

Để đảm bảo quy trình ISO đang thực hiện tại Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng thời gian quy định như sau:

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh: trước ngày 31/7/2019.

- Đối với hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: từ ngày 29/7 đến ngày 02/8 năm 2019.

- Đối với hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: từ ngày 23/9 đến ngày 30/9 năm 2019.

Chi tiết Công văn tại đây./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu